Domácí

Advokátka ESD: Evropská unie nesmí přijímat opatření v oblasti předcházení trestné činnosti

Generální advokátka Evropského soudního dvora Eleanor Sharpston 11. dubna 2019 přednesla své stanovisko, kterým navrhla zamítnout žalobu České republiky na zrušení zbraňové směrnice. Závěr advokátky je jasný, můžete si přečíst jak plný text, tak i shrnutí LEX. Níže přináším zajímavé výňatky paní Sharpston, které na vybraných místech doprovázím svým komentářem.

1. Zase ta propaganda o souvislosti s terorismem

[úvod] Po řadě tragických událostí, které zahrnovaly útoky, k nimž došlo v Paříži a Kodani, přijala Evropská komise návrh na změnu unijních předpisů o kontrole, nabývání a držení zbraní.

Komentář: Při žádném z útoků nebyly použity legálně držené zbraně. V Paříži byly použity nelegální zbraně propašované skrz vnější hranici EU (Charlie Hebdo, Bataclan) a znehodnocené zbraně ze Slovenska, které pachateli prodal policejní informátor v rámci operace zaměřené na sledování černého trhu (Hypercacher). V Kodani byla použita ukradená armádní zbraň. Směrnice neobsahuje nic, co by řešilo kterýkoliv z uvedených zdrojů zbraní (dokonce ani ty znehodnocené, ty řeší jiný předpis, jak je vysvětleno ve zvláštním článku).

Zda-li na toto poukazují zástupci ČR, nevím – Ministerstvo spravedlnosti mou žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím na poskytnutí plného textu žaloby zamítlo, stejně tak odmítlo mé žádosti o rozhovor se zástupci, kteří ČR ve sporu reprezentují.

2. Národní bezpečnost je výhradně v rukou státu

[3] Podle článku 4 odst. 2 SEU ctí Evropská unie rovnost členských států před Smlouvami. Respektuje také „základní funkce státu“, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu.

V tomto kontextu je nutné vnímat specifičnost české zbraňové legislativy (podobně jako například švýcarské nebo finské). Ve většině zemí EU civilně držené zbraně nepředstavují předměty, které by bylo možno chápat v rámci souvislosti s národní bezpečností. Jde čistě o volnočasové pomůcky, typicky k lovu nebo sportu.

V ČR naprostá většina osob drží své zbraně pro účely ochrany života a zdraví. Na rozdíl od jiných zemí tak civilní držení zbraní představuje významný prvek národní bezpečnosti, což odpovídá doporučením odborníků a poznání, že legálně ozbrojení občané jsou úspěšní v 94% případů zásahů proti aktivním vrahům.

3. Bylo to přijato k posílení bezpečnosti

[36] Je správné, že právní předpisy k posílení veřejné bezpečnosti přijaté v bezprostřední reakci na teroristické činy spáchané v roce 2015 na území členských států byly přijaty na základě článku 114 SFEU(34)?

4. Pokud to bylo přijato kvůli bezpečnosti, je na místě to zrušit

[41] Je nesporné, že článek 84 SFEU by nebyl vhodným právním základem pro směrnici 2017/853. Unijnímu zákonodárci nebyla tímto ustanovením Smlouvy svěřena pravomoc přijímat harmonizační opatření v oblasti předcházení trestné činnosti. Tato oblast zůstává v pravomoci členských států. Pokud tedy článek 114 SFEU není vhodným právním základem pro směrnici 2017/853, je třeba tento právní akt zrušit.

Trolling level: expert.

6. Je to stejné jako s cigaretami. Vlastně je to úplně jiné.

[49] Judikatura Soudního dvora týkající se tabákových výrobků poskytuje obzvláště užitečné vodítko k rozsahu působnosti článku 114 SFEU, které lze v projednávané věci uplatnit obdobným způsobem, jelikož stejně jako cíl vnitřního trhu tyto právní předpisy sledují i cíle ochrany veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. (…). V citovaném případě se jednalo o právní předpis přijatý na základě bývalého článku 95 ES (nyní článek 114 SFEU), který zakázal reklamu na veškeré tabákové výrobky. Soudní dvůr rozhodl, že takový úplný zákaz nelze považovat za zákaz, který přispívá k usnadnění obchodu, a že dotčená směrnice přesahovala v citovaném případu rámec toho, co bylo nezbytné k ochraně veřejného zdraví. V projednávané věci je situace zjevně odlišná, neboť směrnice 2017/853 nezavádí takový úplný zákaz volného pohybu palných zbraní.

7. Vše se odvíjí od toho, jestli směrnice ulehčuje volný pohyb zboží (zbraní) v EU

[50] Podstatou testu, kterým má být směrnice 2017/853 posouzena, je tedy to, zda s ohledem na její obsah a zda jako celek tato směrnice odstraňuje překážky volného pohybu nebo předchází vzniku budoucích překážek.

8. Jde o vnitřní trh, bezpečnost je jen vedlejší dopad

[75] V souhrnu mám za to, že unijní zákonodárce ve směrnici 2017/853 stanovil opatření, o nichž lze po zvážení všech okolností říci, že podporují cíle vnitřního trhu, přičemž současně zohledňují potřebu zlepšit zajišťování veřejné bezpečnosti.

A ať vás ani nenapadne vrátit se nahoru a přečíst si úvodní větu v bodě 1!!!

Podle tiskové zprávy je směrnice přijímána z důvodu boje proti terorismu, neb má znesnadnit přístup teroristů ke zbraním. Při žádném útoku přitom islamističtí teroristé legální zbraň nepoužili…

9. Nemá to nic společného s terorismem, je jedno, jestli zakazované zbraně teroristi použili, nebo ne

[89] Jsem toho názoru, že není nutné, aby Soudní dvůr při provádění přezkumu provedl své vlastní posouzení toho, zda některé palné zbraně, pro které směrnice 2017/853 zpřísňuje kontroly, byly skutečně použity při teroristických útocích v roce 2015 či zda jsou tyto zbraně skutečně přesně tak nebezpečné, jak tvrdí tyto tři orgány.

10. Je to kvůli terorismu, proto nebyl čas na posouzení dopadů

[100] druhý pododstavec bodu 12 Interinstitucionální dohody umožňuje orgánům, aby v naléhavých případech neprovedly posouzení dopadů. Komise v důvodové zprávě k návrhu směrnice 2017/853 výslovně uvádí, že „[z] důvodu naléhavosti návrhu vzhledem k nedávným událostem se návrh předkládá bez posouzení dopadů“(86). Na základě spisu předloženého Soudnímu dvoru nemám jediný důvod, proč zpochybňovat toto tvrzení.

11. Není pravda, že dopady neposoudili

[103] Odmítám proto tvrzení, že unijní zákonodárce v průběhu legislativního postupu neposoudil, zda je směrnice 2017/853 v souladu se zásadou proporcionality.

12. Směrnice zakazuje některé zbraně, ale nechává výjimky, takže o nic nejde

[102] Zákonodárce úplně nezakázal žádnou z kategorií palných zbraní. I z obecného zákazu týkajícího se palných zbraní zařazených do kategorie A (zbraně, které zákonodárce považuje za nejnebezpečnější) stanovil výjimky.

13. Nemáte právo držet zbraň, a navíc to ani nemáte v Ústavě

[104] Poznamenávám mimochodem, že základní právo držet zbraň není obsaženo v unijním právu jako takovém, ani není součástí „ústavních tradic společných členským státům“. Zadruhé právo na vlastnictví, které je upraveno v článku 17 Listiny, není právem absolutním. Kromě ochrany práva na vlastnictví článek 17 Listiny totiž rovněž stanoví, že jednotlivci mohou být zbaveni svého majetku ve veřejném zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon. Vzhledem k tomu, že směrnice 2017/853 stanoví, že palné zbraně držené v rozporu s jejími ustanoveními budou zabaveny v případě, že dojde k porušení určitých ustanovení, mám za to, že jsou tyto podmínky zcela splněny.

Nemáte právo držet zbraň, nikde to nepíšou, paní má pravdu. Mimochodem dobře si přečtěte svá práva. Víte, že nikde nepíšou, že máte právo vlastnit auto? Vlastnit nemovitost? A všimli jste si, že v případě svobody projevu se nikde nic nepíše o internetu?

14. Nikdo vám neslíbil, že zbraně nezakáže, tudíž je Unie může kdykoliv zakázat

[130] Zaprvé nebyl předložen žádný důkaz, který by naznačoval, že unijní orgány poskytly jakékoliv takové ujištění ohledně zařazení zbraní, z kterého by bylo možné usuzovat, že samonabíjecí palné zbraně nebudou nově klasifikovány jako zakázané zbraně.

Mimochodem, 2020 se blíží.

15. To je váš problém, že jste žili v komunistické diktatuře okupováni sovětskými vojsky

[140] Situace v každém členském státu je specifická. Liší se svoji kulturou a tradicemi. Nemohu proto souhlasit s tím, že situace ve všech členských státech spolu se čtyřmi státy schengenského prostoru (z nichž jedním je Švýcarsko) je automaticky plně srovnatelná ve všech ohledech. Mám proto za to, ze čl. 6 odst. 6 směrnice 91/477, ve znění pozměněném směrnicí 2017/853, není diskriminační.

Je tedy v pořádku výjimku nastavit pro země mající určitý systém 50 let. Vůbec nikoho nenapadlo, že by to mohlo být diskriminační, a opravdu se všichni nevyhýbali napsat tam “Švýcarsko” právě kvůli tomu.

16. Brexit měl být před dvěma týdny a já už měla být doma

S ohledem na všechny výše uvedené úvahy a v souladu s čl. 138 odst. 1 a čl. 140 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora o nákladech řízení navrhuji, aby Soudní dvůr:

–      žalobu České republiky zamítl


Související:

Implementace v jiných zemích:

 

 

One Reply to “Advokátka ESD: Evropská unie nesmí přijímat opatření v oblasti předcházení trestné činnosti

  1. No a co třeba výživný odstavec [67]??? To je odůvodnění fakt jak z diktátorských režimů či v mateřské škole. Zbraně jsou nebezpečné (zjená skutečnost) => odmítá tvrzení Polska, že z pohledu unijního práva nebezpečné zboží nejsou. Proč? no protože je to přece zjevné? proč? no protože je to přece zjevné!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *