Nová legislativa

Implementace I – Nově zakázané zbraně

Dne 7.2.2018 vláda projednala návrh novely zákona o zbraních implementující zákazovou směrnici, přičemž všech 12 přítomných členů vlády hlasovalo „ANO“. Návrh je nyní veden jako tisk č. 92 PSP PČR. Materiály související s návrhem čítají celkem několik stovek stránek. V tomto a následujících článcích shrnu, co navrhované změny znamenají pro budoucnost legálního držení dotčených zbraní v České republice.


Pozn.: Tento článek se vztahuje k tisku č. 92 PSP PČR, který byl na konci roku 2018 stažen z projednávání v poslanecké sněmovně.


Tento první díl se bude soustředit na nově zakázané zbraně a na to, co jejich přeřazení do skupiny zakázaných bude znamenat pro jejich vlastníky či pro budoucí potenciální zájemce o jejich koupi.

Jednou z nejvíce kontroverzních částí zaváděné směrnice byla otázka nově zakazovaných zbraní. Evropská komise původně navrhovala zničení či znehodnocení všech zbraní kategorie A, do níž měly být přesunuty všechny moderní sportovní pušky, a podle návrhu Nizozemského předsednictví z dubna 2016 pak prakticky všechny pistole a pušky s výměnným zásobníkem; zničení („deaktivaci“) měly podléhat také všechny muzejní sbírky. Nakonec se rozsah nově zakázaných zbraní omezil na typy uvedené níže, přičemž došlo k zavedení nových byrokratických podmínek pro jejich držení a omezení okruhu poskytování povolení na „výjimečné“ případy.


Seriál implementace:


NOVĚ ZAKÁZANÉ ZBRANĚ PODLE VLÁDNÍHO NÁVRHU

Pro celý vládní návrh novely zákona je typické, že ve značné míře přebírá wording zákazové směrnice. Vymezení nově zakázaných zbraní jev zásadě totožné s tím, jak jsou uvedeny ve směrnici.

4a

Zbraněmi kategorie A-I jsou

a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,

b) krátké samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů,

c) dlouhé samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 10 nábojů, a

d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost.“.

 

PODMÍNKY PRO DRŽENÍ NOVĚ ZAKÁZANÝCH ZBRANÍ

Pro držení nově zakázaných zbraní je zásadní, zda-li byly nabyty před 13. červnem 2017, nebo po tomto datu. U zbraní držených před 13. červnem 2017 se uplatní tzv. „grandfathering“, tj. jejich držení je umožněno i nadále.

Čl. II odst. 1

Držitel zbrojního průkazu, který byl k 13. červnu 2017 oprávněným držitelem zbraně, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

To je zásadní zlepšení oproti dřívějšímu názoru Ministerstva vnitra, podle nějž se měl grandfathering vázat na datum zapsání zbraně do Centrálního registru zbraní (CRZ) po ohlášení převodu. Pokud jste byli se zbraní na policii v době před 13. červnem, tak si asi dobře pamatujete nejen dlouhé řady, ale i prodlevy při registraci.

Čl. II odst. 2

Platnost povolení na zbraň, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I a kterou držitel zbrojního průkazu nabyl ode dne 14. června 2017 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí spolu s platností dosavadního zbrojního průkazu. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vydá držiteli zbrojního průkazu uvedenému ve větě první výjimku postupem podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě žádosti podané spolu s žádostí o vydání nového zbrojního průkazu; za přijetí této žádosti o výjimku se správní poplatek nevybírá

U zbraní nabytých po přijetí zákazové směrnce a před přijetím implementace se tedy uplatní stejný postup, jako v případě pozdějšího nabývání zbraní skupiny A-I, a to ve chvíli podání žádosti o nový zbrojní průkaz po skončení platnosti předchozího. K tomu ve vypořádání připomínek Ministerstvo vnitra píše, že “odlišnost posuzování uvedené žádosti bude spočívat zejména na posouzení aspektu souladnosti s veřejným pořádkem a bezpečností, a to s ohledem na fakt, že daná osoba danou zbraň již drží (a bude tak možné přímo  posoudit, nakládáli s ní v souladu s těmito požadavky). Správní uvážení příslušného útvaru policie bude tak v tomto specifickém případě tak de facto omezeno na naprosté minimum.

Hlavní změna tedy dopadne na nově zakázané zbraně nabyté v budoucnu. Zde se rozděluje možnost jejich držení na důvody sběratelství (dle návrhu má být umožněno pouze držitelům zbrojního průkazu skupiny A) a důvody bezpečnostní a sportovní (skupiny B, C nebo E); sportovní důvody přitom neumožnují držení PDW (zbraní se sklopnou pažbou, kdy po sklopení dojde ke zkrácení pod 600mm).

§ 11a

(1) Policie rozhodne o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, držiteli zbrojního průkazu

a) skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti,

b) skupiny B, C nebo E (…) z důvodu výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování bezpečnosti kritické infrastruktury, obchodní dopravy, konvojů vysoké hodnoty a citlivých prostor a s tím souvisejícího výcviku, nebo pro účely přípravy obyvatel k zajišťování obrany České republiky mimo výkon branné povinnosti, (…)

(2) Žádost o udělení výjimky podle odstavce 1 žadatel odůvodní, zejména uvede zvláštní důvod pro její vydání uvedený v odstavci 1.

(3) Policie udělí výjimku, jde-li o zbraň uvedenou v § 4a písm. a), b) nebo c), držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E, který předloží potvrzení vydané sportovně střeleckou organizací splňující podmínky uvedené v § 11b odst. 1, jejímž je členem, ze kterého vyplývá, že

a) tento držitel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží ve střelbě a

b) zbraň splňuje specifikace požadované pro střeleckou disciplínu uvedenou v § 11b odst. 2.

PRAKTICKÉ DOPADY

Hlavní dopad nicméně spočívá ve faktu převedení těchto zbraní z kategorie „nárokových“ (dále jen shall issue) do kategorie podléhající „správnímu uvážení“ (dále jen may issue). Rozhodujícím se zde přitom stává návětí „neodporuje-li to veřejnému pořádku a bezpečnosti“ § 11a odst. 1. Zde jsou důležité dvě věci: rozhodování konkrétního úředníka v konkrétní věci a obecné nastavení zbraňové politiky. Vydávání povolení (výjimky) pro dotčené zbraně se tedy ve světle návrhu implementace stane do budoucna výsostně politickou věcí. Návrat do dob, kdy držení zbraní nebylo předvolebním tématem, nehrozí.

Praktické dopady výše uvedeného návrhu implementace budou záviset na dvou faktorech: právním výkladu navrhované změny a zbraňové politice nastavené vládou a Ministerstvem vnitra.

Pro právní výklad je zásadní:

 • slovní označení a systematické zařazení: nově zaváděná skupina A-I není dle zákona zvláštní kategorií mezi „zakázanými“ zbraněmi kategorie A a „zbraněmi podléhajícími povolení“ kategorie B, ale jde o podkategorii „zakázaných“ zbraní (proto je takto označuji od začátku tohoto článku), viz § 3 odst. 1 písm. a) návrhu novely
  • tomu odpovídá také to, že dle § 9 odst. 1 je „zbraň kategorie A a A-I zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není dále stanoveno jinak.“
 • co se týče povolení k nabytí, držení a nošení, tak
  • u zbraní kategorie A policie „může udělit výjimku“
  • u zbraní kategorie A-I policie „rozhodne o udělení výjimky“
  • u zbraní kategorie A-I odpovídajících specifikaci pro mezinárodně střelecké disciplíny (je-li držitel členem zapsaného klubu a trénuje-li v něm) policie “udělí výjimku”
  • u zbraní kategorie B „policie vydá povolení“

Z výše uvedeného jsou tedy zřejmé dvě tendence: jednak je to zařazení dotčených zbraní mezi „zakázané“ ve smyslu dosavadní české úpravy, a také určitá snaha o nastavení procesu udělení povolení (výjimky) na pomezí mezi zbraněmi zakázanými a zbraněmi podléhajícími povolení, a to při velmi výrazném vychýlení směrem k dosavadní úpravě vztahující se na zbraně zakázané.

Hlavní dopad nicméně spočívá ve faktu převedení těchto zbraní (mimo těch, které budou uznány za “sportovní”) z kategorie „nárokových“ (dále jen shall issue) do kategorie podléhající „správnímu uvážení“ (dále jen may issue). Rozhodujícím se zde přitom stává návětí „neodporuje-li to veřejnému pořádku a bezpečnosti“ § 11a odst. 1. Zde jsou důležité dvě věci: rozhodování konkrétního úředníka v konkrétní věci a obecné nastavení zbraňové politiky. Vydávání povolení (výjimky) pro dotčené zbraně se tedy ve světle návrhu implementace stane do budoucna výsostně politickou věcí. Návrat do dob, kdy držení zbraní nebylo předvolebním tématem, nehrozí.

Právě z obecného nastavení zbraňové politiky ve státě bude vyplývat vyhodnocení toho, zda-li civilní vlastnictví zakázaných zbraní kategorie A-I odporuje či neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti. Z některých názorů na soukromé držení zbraní, které zazněly v nedávném období v poslanecké sněmovně (např. M. Kalousek) nebo v senátu (např. J. Dientsbier) je přitom zřejmé, že možnost odklonu od současného převažujícího pohledu „implementovat s co nejmenším dopadem“ (tj. zbraně A-I nepředstavují problém) k restriktivnímu extrému (jen policie a armáda má mít zbraně) s přímým dopadem na vydávání povolení (výjimek) pro kategorii A-I je velmi reálná.

V této souvislosti je přitom dobré podívat se na zkušenosti s may issue systémem v zahraničí – a nemusíme chodit nijak daleko. V Rakousku je takto nastaveno vydávání povolení ke skrytému nošení zbraně (které je v ČR nárokové). V praxi to znamená, že možnost běžného Rakušana získat povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu závisí na tom, jaká je zrovna u moci vládnoucí garnitura, byť se v samotném zákoně nic nemění. Před pár lety bylo vydávání povolení extrémně restriktivní, v posledních volbách se debatovalo možné uvolnění. Zda-li běžný Rakušan, který z jakéhokoliv důvodu cítí potřebu chránit sebe a své blízké zbraní, dostane povolení k nošení zbraně tedy závisí primárně na tom, která strana je u moci a jaké je vnitřní rozpoložení ministra vnitra (kteří primárně vydávají pokyny „směrem dolů“ ohledně toho, jak přísní mají být úředníci ve svém výkladu a rozhodovací praxi).

Budete si tedy moci v případě přijetí implementační novely pořídit zbraň kategorie A-I? To bude záležet především na názoru ministra vnitra ohledně toho, zda-li považuje civilní vlastnictví těchto zbraní za souladné s pořádkem a vnitřní bezpečností státu.

Pokud znáte názor současného Ministra vnitra, tak jej napište do komentářů. Že by si někdo chtěl tipovat názor osoby, která na daném místě bude po něm, ani nebudu doufat.

7 Replies to “Implementace I – Nově zakázané zbraně

 1. Směrnice EU nejsou přímou součástí našeho právního pořádku. Pořád tedy nechápu to datum hranice 13. června 2017. Dle mého laického názoru se jedná o nepřípustnou retroaktivitu. Upřímně zvažuji pořízení nějaké odpovídající zbraně a protlačení věci až k ústavnímu soudu.

  1. Vždycky se najde nějaký “škodič”. Patrně by jste cítil skvěle i v roli udavače. Je mi vás upřimně líto.

 2. Předně klobouk dolů, opravdu bezvadně rozebráno. Díky.

  A zároveň bych se chtěl zeptat, zda platí to co si myslím, totiž mám-li po novu zbraň kat. A-I (doposud B – puška samonabíjecí, původně samočinná), toto:

  § 29

  Povinnosti držitele zbrojního průkazu

  (1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen

  n) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.

 3. To nikoho nenapadlo, že nic jako
  [i]”d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost.“.[/i]
  u nás neexistuje?

  1. Brusel přikázal zakázat, tak se zákaz připravil.

   Hlavní otázka je, zda-li se implementovalo, nikoliv zda-li směrnice dává smysl.

 4. Připadá mi to jako rozkulačování sedláků v 50. letech. Že není koho…? Předpis je předpis, kulak v obci být musí, tož, soudruzi, budeme rozkulačovat!
  Vybereme libovolného rolníka, sebereme mu chalupu a kravku a šup s ním do Jáchymova na uran!
  Eurobolševik nařídil, tak se musí jednat…

  Měli bychom dát Bruselu jasné ultimátum: Buď uznání neplatnosti Lisabonské smlouvy a návrat ke stavu před ní, nebo Czech-out.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *