Domácí

Situační hlášení k zavádění restrikcí na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní 08-2023

Po půlroční odmlce, během níž jsem dopsal publikaci Nutná obrana v právní praxi, se mohu opět věnovat činnosti v rámci zbrojnice.com. S ohledem na delší přestávku mezi články je na místě provést shrnutí současného stavu zavádění restrikcí na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní.


Předchozí hlášení – 02-2020.


1. Univerzální zákaz olova

Zákaz olověných broků pro účely lovu vešel v účinnost 16.2.2023. Obecně je nazýván “zákazem olova v mokřadech“, vzhledem k širokému výkladu slova mokřad, zahrnujícímu i kaluž vzniklou na poli po krátké letní přeháňce, je jeho reálný dosah výrazně širší.

V současnosti nadále probíhá příprava úplného zákazu olova ve střelách a brocích, tedy zahrnující také užití pro sportovní střelbu. Echa k tomu uvádí (EC NUMBER(S): 231-100-4, ANNEX XV RESTRICTION REPORT
PROPOSAL FOR A RESTRICTION, s. 136):

Obavy o životní prostředí plynoucí ze sportovní střelby s olověnými střelami jsou obdobné jako v případě sportovní střelby s olověnými broky, tedy kontaminace půdy, pronikání olova z půdy na povrch a/nebo do povrchových vod (které mohou být užívány jako pitná voda), kontaminace rostlin rostoucích na kontaminované půdě, toxicita olova pro ptáky, další zvěř i chovaná zvířata.

Zájmy České republiky v této věci zastupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které zřejmě selhává, když v řadě kategorií reportu Echa je v kolonce ČR uvedeno “bez odpovědi” (srov. např. s. 138).

Analýza ECHA z 24. března 2023 navrhuje tři možná řešení (s. 437):

 • Úplný zákaz prodeje olověných střel.
 • Zákaz užití olova pro sportovní střelbu s možností podmíněného povolení v místech podléhajících každoročnímu odtěžení olova. Zde musí být dosaženo následné vyzvednutí alespoň 90% váhy střel. Buďto prostřednictvím záchytových zařízení a dopadového valu chráněného střechou a se zajištěním ochrany půdy, kde je potřeba. Při současném zákazu užívání plochy k zemědělské produkci. Tento návrh je údajně inspirován současnou praxí v Německu.
 • Povinné informování spotřebitelů (sportovních střelců) o riziku olova a povinné uvádění rizik olova na obalech ve chvíli prodeje.

12. dubna 2023 Echa formálně podala návrh k zařazení olova na seznam látek podléhajících zvláštnímu povolení.

Ambice Evropské unie zakázat olovo ve střelách, byť k němu neexistuje účinná alternativa, v současnosti představují největší ohrožení budoucnosti občanských práv v oblasti civilního držení zbraní. S ohledem na provázanost civilní a vojenské produkce střeliva tato iniciativa z dlouhodobé perspektivy představuje ohrožení také pro obranyschopnost kontinentu.

Co můžete udělat: Obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně na své zástupce ve výboru pro bezpečnost, se žádostí o informace ohledně aktuálních kroků České republiky v souvislosti s připravovaným univerzálním zákazem olova ve střelách a brocích.

2. Likvidace trhu s balistickou ochranou

Česká obchodní inspekce v průběhu předcházejících měsíců provedla celou řadu nájezdů na české výrobce, dovozce a prodejce střeleckého vybavení, se zaměřením především na balistickou ochranu.

Dle zcela nového výkladu ČOI by balistická ochrana měla podléhat nařízení o osobních ochranných prostředcích, byť dle dosavadního výkladu spadala do výjimek z tohoto nařízení.

Pravděpodobným výsledkem kroků ČOI bude, že velcí výrobci a dovozci se z trhu balistické ochrany zcela stáhnou. Vedle dodávek bezpečnostním a obranným složkám je pro ně totiž naprosto okrajovým. Pro ty “malé” naopak bude prakticky a finančně neúnosné plnit podmínky evropského nařízení (v ČR požadované atestace nelze vůbec získat).

Výsledkem tedy bude buďto úplná nedostupnost balistické ochrany na českém trhu, nebo markantní nárůst její ceny.

Co můžete udělat: Obrátit se na své zástupce ve výboru pro bezpečnost se sdělením znepokojení ohledně tohoto vývoje.

3. Návrh nového zákona o zbraních

23. května 2023 vláda formálně schválila návrh nového zákona o zbraních (Eklep č. ALBSCJRBT5UB, sněmovní tisk 465), čímž byl nastartován legislativní proces jeho schvalování parlamentem.

Vládní návrh ve svém základu navazuje na mininovelu z ledna 2021. Změny, které stojí za pozornost, se týkají např. flobertek nebo bezúhonnosti (těm se budu věnovat ve zvláštním článku).

V důsledku zásahu legislativní rady vlády byl z návrhu zákona vypuštěn současný § 1 odst. 1, který stanoví: Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

Toto ustanovení bylo do zákona vloženo v rámci mininovely jako základní výkladový princip k zaváděným restrikcím vynuceným evropskou směrnicí. Například k těm týkajícím se standardních zásobníků a zbraní nové kategorie A-I. Narozdíl od zbytku mininovely přitom o úvodním ustanovení sněmovna hlasovala individuálně (jednalo se o návrh poslance Pavla Růžičky). Legislativní experti tak nejenže přinášejí bolehlav držitelům zbraní, ale cíleně se vymezili proti již jednou konkrétně vyslovené vůli zákonodárce.

Co můžete udělat: Obrátit se na ministra vnitra, a dále svého poslance a senátora se žádostí o nápravu v tomto směru.

4. Bankovní tažení proti civilnímu držení zbraní

Již řadu let se zhoršují reálné možnosti podnikání pro držitele zbrojních licencí v důsledku prosazování woke ideologie a hoplofobie v interních pravidlech bank a přidružených společností. Ty v čím dál větší míře odmítají poskytovat služby jak držitelům zbrojních licencí, tak i dalším podnikatelům v příbuzných oborech. Oproti očekáváním na tom nic nezměnila ani ruská válka proti Ukrajině. Tedy alespoň ne pokud jde o trh civilních zbraní a doplňků a menší a střední podniky.

Co můžete udělat: Zjistit si, jak se v tomto směru chová vaše banka a případně přejít k hoplofobií nezasažené konkurenci.

5. Přezkum směrnice, příprava změn v oblasti dovozu a vývozu

Zásadním nepřímým dopadem souvisejícím s následným přezkumem implementace směrnice je zařazení flobertek mezi ostatní zbraně v návrhu nového zákona o zbraních. V ostatních ohledech je v souvislosti se samotnou zbraňovou směrnicí, která byla přijata s “auto-novelizačním” opatřením (článek 24), v Bruseli až překvapivé ticho.

Mimo úzkou oblast zbraňové směrnice se EU nyní soustředí na novelizaci pravidel pro vývoz, dovoz a tranzit zbraní.

Tomuto tématu se věnuje článek EU pod falešnou záminkou připravuje restrikce dovozu a vývozu civilních zbraní a střeliva.

Co můžete udělat: Zachovat bdělost, neb jak přijímání unijní legislativy popsal Jean-Claude Juncker: “Rozhodneme se pro něco, necháme to ležet a čekáme, co se stane. Pokud nikdo nevyvolá povyk, protože většina lidí nerozumí tomu, co bylo rozhodnuto, pokračujeme krok za krokem, dokud není cesty zpět.”

6. Zákon 14/21

Ministerstvo vnitra

V současnosti drží základní aprobaci dle nadstavbového zákona pouze 749 osob, přičemž pokročilou aprobaci drží pouze 139 osob.

Ministerstvo vnitra je zásadním způsobem nespokojeno s relativně nízkým zájmem střelecké veřejnosti o programy střelecké přípravy. Nízký zájem dává na vrub jejich relativní obtížnosti, případně vysokému stupni “militarizace” výcviku.

Proto se nyní diskutuje zavedení alternativ, které by byly dostupnější pro běžné držitele zbraní.

Ministerstvo obrany

MO ve vztahu k zákonu č. 14/2021 Sb. stále zcela selhává, byť při jeho přijímání bylo předvídáno zavedení dvojkolejnosti pro zajišťování potřeb jak vnitřní bezpečnosti, tak i obrany. Toto selhání je o to zásadnější ve světle současné bezpečnostní situace, a zejména zkušeností z ukrajinského bojiště, kde na řadě míst, např. úvodní týden na sumské frontě nebo v mykolajivském směru, bylo zapojení ozbrojených civilistů naprosto klíčové.

Je přitom zřejmé, že v rámci “linie MO” by bylo na místě provádět výcvik ve směrech, které jsou pro “linii MV” okrajové a v nichž mají jednotlivci extrémní přidanou hodnotu, jako např. střelba na velké vzdálenosti (500+ m).

Co můžete udělat: Obrátit se na Ministerstvo obrany a na zástupce ve výboru pro obranu s žádostí o vysvětlení, proč MO ani dva a půl roku po přijetí zákona č. 14/2021 Sb. nepřipravilo žádný program střelecké přípravy a aprobací civilních držitelů zbraní.

7. Zbrojnice.com

S dopsáním publikace Nutná obrana v právní praxi se nyní mohu vrátit k činnosti v rámci zbrojnice.com. S ohledem na omezené časové možnosti budou mít dlouhodobou prioritu sekce Monitoring nutné obrany a Čestná zmínka. Uvítám případné náměty na zpracování článků do těchto sekcí (pokusím se dohledat ty, které jsem dostával v průběhu posledních měsíců, ale obávám se, že všechny už nenajdu).

Kniha Nutná obrana v právní praxi je koncipována primárně pro obhájce, vyšetřovatele, státní zástupce a soudce. Dle vyjádření prvního recenzenta (advokát se zaměřením na nutnou obranu) je nicméně napsána dostatečně srozumitelně, aby byla zajímavá i pro širší veřejnost s hlubším zájmem o problematiku.

Co můžete udělat: Pokud zastupujete společnost, která by chtěla podpořit vydání publikace “Nutná obrana v právní praxi” prostřednictvím umístění inzerce v knize, pak mi prosím napište email.

3 Replies to “Situační hlášení k zavádění restrikcí na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní 08-2023

 1. Nejvyšší čas obvinit orgány EU, ECHA a “protizbraňové” banky ze spolupráce s Ruskem na jeho tažení do Evropy a přidat k tomu i obvinění ze systematické genocidy původního evropského obyvatelstva. Eurosoudruzi si patrně myslí, že okupanty utlučeme polštářema.

 2. Proč dovozci a vyrobci nezažalují ČOI. Nařízení hovoří jasně:
  Toto naňízení se nevztahuje na OOP:
  a) speciálně navržené pro použití ozbrojenými silami nebo při udržování veřejného pořádku;
  b) navržené k použití při sebeobraně,

  A sebeobranu je oprávněn provést kdykoli. Součástí sebeobrany je i ochrana těla a jeho částí. K sebeobraně nepotřebujete ZP ani nic podobného.

  1. V neprospěch ČOI je toho ještě víc. Pokud si výklad z univerzity vybavuji správně, tak balistická ochrana se celkově vůbec nepočítá mezi osobní ochranné pomůcky (jinak by měl zaměstnavatel povinnost jimi vybavit všechny členy ostrahy, a to se průmyslu komerční bezp. nelíbilo). Prodejci si tento podivný nezákonný výklad a ty 2 výjimky převážně implementovali takto:
   To za a) tak, že balistickou třídu IV dle NIJ prodají jen policistům a vojákům (p.s. proč by měl mít policista a voják v civilu víc práv než jiný občan?)
   a to za b) tak, že třídu IIIa prodají na ZP skupiny B, D nebo E.

   Pokud se do těchto skupin nevejdete, tak se z bal. plátu kouzelně stane osobní ochranná pomůcka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *