Zahraničí

Jižní Afrika III: legální držení zbraní v zemi

Jižní Afrika přijala na počátku milénia nový zákon o zbraních č. 60/2000. Zákonná úprava je v mnoha ohledech přísnější než v České republice. Na rozdíl od většiny světa nicméně alespoň umožňuje držení a nošení jedné pistole pro účely sebeobrany – pokud držitel splní přísné podmínky vydání licence a úřady shledají, že je to nezbytné pro ochranu života žadatele.

Na vydání licence k držení zbraní v Jižní Africe neexistuje právní nárok. Místní legislativa je založena na systému správního uvážení („may issue“) a i v případě splnění všech předpokladů může dojít k odmítnutí vydání licence. Země je přitom známá neefektivní byrokracií a rozsáhlou korupcí.

Licence se vydávají na každou konkrétní zbraň jednotlivě a jsou časově omezené. Po uplynutí doby je nutné žádat o vydání licence nové, přičemž úřady zkoumají splnění všech předpokladů – včetně trvání potřeby pro držení dané zbraně pro daný účel. Periodické obnovování licence tedy pro držitele může vždy vyústit v konfiskaci doposud legálně držených zbraní.

Foto: Daily Mail.


Jižní Afrika:


Kompetenční certifikát

Předpokladem udělení licence k držení zbraně je získání kompetenčního certifikátu. To zahrnuje:

  • věk nejméně 21 let (s možnými výjimkami pro sport nebo lov)
  • občanství nebo trvalý pobyt v Jižní Africe
  • být adekvátní a vhodnou osobou pro držení zbraně
  • být stabilního duševního rozpoložení bez náchylnosti k násilí
  • nebýt závislý na návykových látkách
  • nebýt odsouzen za nelegální držení zbraně, ať už v Jižní Africe, nebo v zahraničí
  • nebýt odsouzen za některý ze stanovených trestných činů, ať už v Jižní Africe, nebo v zahraničí
  • nebýt v předchozích 5 letech shledán nevhodným k držení zbraně dle jihoafrické legislativy (podmínky jsou v zákoně stanoveny taxativně)
  • úspěšné složení psaného testu
  • úspěšné absolvování výcviku bezpečného zacházení se zbraní

Kompetenční certifikát je platný na dobu 5 let od jeho vydání, tj. pro prodloužení platnosti většiny licencí je nutné získat periodicky nový certifikát.

Typy licencí

U všech licencí platí, že jsou „may issue“. Tj. konečné rozhodnutí o jejich vydání je na uvážení rozhodujícího úředníka.

Základní licence pro sebeobranu

Základní licence pro sebeobranu umožňuje držení a nošení opakovací brokovnice nebo krátké zbraně. Jedné osobě smí být vydána pouze jedna takováto licence, tj. pro sebeobranu lze držet pouze jednu zbraň.

Předpokladem udělení licence je především (1) prokázání potřeby držení zbraně pro sebeobranu a prokázání toho, že (2) tato potřeba nemůže být rozumně naplněna jinak než držením zbraně.

Licence je platná na dobu 5 let.

Zvláštní licence pro sebeobranu

Zvláštní licence pro sebeobranu (License to possess restricted firearm for self defence) umožňuje držení samonabíjecí pušky nebo samonabíjecí brokovnice pro sebeobranu. Jedné osobě smí být vydána pouze jedna takováto licence.

Předpokladem udělení licence je (1) prokázání, že zbraň pod základní licencí neposkytuje dané osobě dostatečnou ochranu a (2) předložení rozumných důvodů vedoucích k motivaci pro držení zbraně dle této licence.

Licence je platná na dobu 2 let.

Licence pro občasný lov nebo sport

Licenci lze udělit občasným lovcům nebo sportovním střelcům. Tato licence umožňuje držení samonabíjecí pistole nebo opakovací dlouhé zbraně, či případně výměnnou hlaveň, tělo či závěr do takovéto zbraně. Pod touto licencí lze držet maximálně 4 zbraně, z toho maximálně 1 krátkou zbraň; do limitu se počítá i případná zbraň držená podle licence pro sebeobranu.

Licence je platná na dobu 10 let.

Foto: SAPSA

Licence pro lov nebo sport

Tento typ licence umožňuje držet samonabíjecí krátkou nebo dlouho zbraň, případně výměnnou hlaveň, tělo či závěr.

Předpokladem udělení licence je doplnění žádosti o místopřísežné prohlášení předsedy akreditovaného loveckého nebo sportovního spolku o tom, že žadatel je zapsaným členem daného spolku. Tato kategorie neobsahuje limitaci počtu licencí (zbraní).

Na spolek jsou pak dle prováděcích předpisů kladeny nároky, co se týče vedení informací o jeho členech a předkládání ročních zpráv policii.

Licence je platná na dobu 10 let.

Licence k držení zbraní a munice ve sbírce

V tomto ohledu zákon rozlišuje různé licence pro zbraně, pro munici, pro soukromou sbírku a pro veřejně vystavovanou sbírku.

K předpokladům patří, že licence může být vydána ve vztahu ke zbrani, kterou označí za sběratelskou akreditovaný spolek sběratelů. Umožňuje i držení zakázaných zbraní (plně automatické, vojenské, atp.). Žádost o vydání licence musí být doplněna místopřísežným prohlášením předsedy sběratelského spolku a licence pak obsahuje zvláštní požadavky na uskladnění a nakládání s takovouto zbraní.

Licence je platná na dobu 10 let.

Licence pro držení zbraní k obchodním účelům

Tato licence se vztahuje na profesionály v oboru zbraní, od soukromých bezpečnostních služeb až po divadelní a filmové účely. Může být vydána také k držení zakázané zbraně.

Licence je platná na dobu 2 let, v případě držení pro účely výkonu lovu jako povolání 5 let.

Obnovení licence

Žádost o obnovení musí být podána nejméně 90 dní před uplynutím platnosti licence. Pro obnovení musí být splněny všechny předpoklady jako pro vydání nové žádosti, což zahrnuje také předložení platného kompetenčního certifikátu.

Zrušení licence

V případě, že policie dojde k závěru, že držitel licence již dále nesplňuje předpoklady jejího držení, nebo že porušil některou z podmínek držení licence, může ji zrušit. Policie zašle držiteli licence výzvu, na kterou musí držitel do 30 dní poslat přípis, ve kterém má možnost se bránit zrušení licence vysvětlením důvodů, proč by licence neměla být zrušena. Následně policie zašle držiteli případné rozhodnutí o zrušení licence a ten má 60 dní na to, aby se legálně zbavil (prodal) své zbraně. Po uplynutí těchto 60 dní zbraně propadají státu a musí být odevzdány policii.

Právě rozdílné nakládání s těmi, kterým je licence rušena, a těmi, komu není prodloužena, bylo předmětem žaloby popsané v 2. dílu tohoto seriálu.

Přezkum

Proti rozhodnutí o neudělení licence nebo kompetenčního certifikátu se žadatel může odvolat k odvolacímu výboru, jehož pět členů jmenuje ministr vnitra. Po dobu běhu řízení před výborem je nutné plnit všechny povinnosti dle zákona (např. zbavit se zbraní v případě neprodloužení licence).

Foto: Daily Mail.

Nošení zbraní

Krátké zbraně musí být nošeny skrytě v pouzdře k tomu určenému nebo v batohu či obdobným způsobem. Dlouhé zbraně musí být skryty v pouzdře určenému k takovému účelu. Majitel zbraně nad ní musí mít vždy účinnou kontrolu (musí ji mít u sebe).

Držení munice

Majitel může držet maximálně 200 nábojů pro každou ze svých zbraní, s výjimkou sportovních střelců a lovců či v případě držení zvláštního povolení pro větší počet nábojů. Náboje zakoupené na akreditované střelnici k vystřelení na ní se do limitu nepočítají.

Inspekce zbraní

Policie může kdykoliv vyzvat držitele zbraní k předložení licence a zbraní k provedení inspekce. Vyzvaná osoba má 7 dní na vyhovění žádosti.

Porušení domovní svobody

V případě šetření vztahujícího se k držení zbraní smí policie vstoupit do obydlí, ale pouze na základě soudního příkazu. To neplatí, pokud má policie rozumný důvod věřit, že by soudní příkaz byl vydán a že zpoždění při vydávání příkazu by vedlo k nemožnosti splnit jeho účel.

Bezzbraňové zóny

Ministr vnitra smí dle zákona vytýčit zóny, do nichž je zakázán vstup se zbraněmi.

Nelegální držení

Nelegální držení zbraně může být trestáno odnětím svobody až na 15 let.

Protest proti vraždění farmářů. Foto: Al Jazeera

Zhodnocení úpravy

Zásadním prvkem jihoafrické zbraňové legislativy je ponechání veškerého rozhodování na správním uvážení, tedy „may issue“ systém. I při splnění všech zákonných podmínek může být na konci procesu vydání povolení zamítnuto. Zdá se, že v současnosti systém funguje permisivně, nicméně to se může změnit poměrně rychle „jedním tahem“ ministra v metodických pokynech úředníkům rozhodujícím o vydávání licencí. Toto se v minulosti stalo například v Rakousku v případě vydávání povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu, nebo nyní ve Švédsku, kde úřady přestaly vydávat povolení k držení moderních sportovních pušek již v průběhu přijímání zákazové směrnice: právně jim to umožňoval systém založený na správním uvážení, věcně to odůvodňovali tak, že „stejně ty zbraně budou brzy zakázané úplně“.

Dalším restriktivním prvkem je omezení počtu zbraní a munice, respektive podmínění držení většího počtu splněním více byrokratických podmínek.

Pokud odhlédneme od výše uvedeného, tak je jinak nastavení zbraňové legislativy v Jižní Africe velmi podobné tomu českému – ať už co do přísných podmínek vystavení kvalifikačního certifikátu, tak i do umožnění držení a nošení zbraní pro sebeobranu.

Zásadním prvkem je nicméně nejistota. Ať už jde o vydání licence, nebo její prodloužení. A tato nejistota teď s tíhou potenciálních 15 let odnětí svobody udeřila na 300.000 jihoafrických držitelů zbraní, k tomu v detailu v druhém dílu.

Zdroj: Firearms Control Act 60, 2000


Související:

One Reply to “Jižní Afrika III: legální držení zbraní v zemi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *