Domácí

Podpořte přijetí úvodního ustanovení ‘Heller’ (PN 3780)

V následujícím týdnu se předpokládá projednání návrhu nového zákona o zbraních. Ten do značné míry odpovídá současnému zákonu ve znění implementační novely přijaté v lednu 2021. Po zásahu legislativní rady vlády však bylo z návrhu vypuštěno nyní platné ustanovení §1 odst. 1 ve znění: “Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.” Skupina poslanců v čele s posl. Šimonem Hellerem předložila 12.12.2023 pozměňovací návrh č. 3780, který cílí na zachování úvodního ustanovení. Zatímco při předložení se jeho schválení jevilo v zásadě samozřejmým, nyní je jeho osud nejistý.


Úvodní foto: Včely se staly jedním ze symbolů obranného užití palné zbraně poté, co muž obecně známý jako “včelař” v nutné obraně zastavil střelou z legálně držené pistole útočníka, který se v hluboké noci vloupal do jeho obydlí. Útočník byl dříve odsouzen za vraždu, přičemž svou oběť ležící v noci v posteli zavraždil ubodáním do obličeje.


Historie a význam úvodního ustanovení

Novela zákona o zbraních v roce 2021 představovala především implementaci evropské zbraňové směrnice. Ta do dlouhodobě stabilní české právní úpravy vnesla celou řadu prvků, které jí byly naprosto cizí. Systematika, přehlednost a srozumitelnost zákona o zbraních byla v důsledku implementace výrazně narušena. Vedle toho evropská legislativa do zákona vnesla řadu ustanovení, pojmů a pravidel, jejichž výklad byl nejasný.

V souvislosti s tím vznikla potřeba zavedení jasného interpretačního pravidla, které by zohledňovalo závazek zákonodárce implementaci směrnice provést co nejšetrnějším způsobem. Na pozadí snah o přijetí novely Listiny základních práv a svobod tak vznikl návrh zavedení nového interpretačního ustanovení zákona o zbraních, který ve svém základu čerpal inspiraci ze švýcarské úpravy.

Návrh původně vznesl poslanec Pavel Růžička, následně byl zapracován do uceleného a podrobného systematického pozměňovacího návrhu výboru pro bezpečnost.

Ustanovení, že “právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem” představuje nejen výkladové pravidlo, ale také je zhmotněním principů, na kterých česká právní úprava civilního držení zbraní stojí od pádu komunistické diktatury. A ostatně z nichž vycházela po staletí, až do chvíle vpádu německých okupantů.

Pozměňovací návrh ‘Heller

Úvodní ustanovení bylo zachováno také v púvodním návrhu Ministerstva vnitra, který vzešel z práce expertní pracovní skupiny pro přípravu nové zbraňové legislativy. Legislativní rada vlády si však vymínila jeho smazání, mj. s argumentem, že “pak můžeme i do stavebního zákona psát, že lidé mají právo stavět.” Z toho je zjevné nedocenění významu občanských práv v oblasti civilního držení zbraní pro svobodu obecně, stejně jako hlubších zákonných souvislostí a potřeby vyjádření základních principů v jeho úvodu.

Proto byl také 12.12.2023 předložen pozměňovací návrh cílící na navrácení tohoto ustanovení zpět do nyní přijímaného nového zákona o zbraních. Přestože jej předložila skupina poslanců, je nepochybné, že v případě jeho schválení bude zůstane znám jako “ustanovení Heller”.

Autoři pozměňovacího návrhu se nacházejí napříč politickým spektrem:

Současný stav

K návrhu zákona o zbraních byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, především technického charakteru (některé jsou popsány zde). Po útoku masového vraha ve dnech 15. a 21. prosince 2023 se však šance na jejich přijetí přiblížily nule.

Bohužel namísto racionální demokratické poslanecké debaty lze shrnout, že o ne/přijetí těchto pozměňovacích návrhů rozhodl masový vrah. Tato věta není nadsázkou, ostatně i Ministerstvo vnitra původně doporučovalo přijetí úvodního ustanovení, přičemž své stanovisko změnilo v návaznosti na útok masového vraha.

Reálnou naději na přijetí má v současnosti “úvodní ustanovení Heller” a dále pozměňovací návrh č. 3782 předložený týmž poslancem. Ten řeší zásadní bezpečnostní problém návrhu zákona o zbraních. Dle současné textace by na střelnicích měly být opisovány podrobné údaje o zbraních, což by při absenci papírových dokladů (které zákon vypouští) znamenalo povinnost manipulace se zbraněmi již na recepci. I při sebevětším důrazu na kázeň a bezpečné zacházení to nutně povede k nehodám, dříve či později jistě i smrtelným. Není tedy ani tak otázka, zda-li zákon bude v tomto směru změněn, jako spíše kdy. A není lepší moment než nyní.

Dne 11.1.2024 vydal bezpečnostní výbor sněmovny doporučující stanovisko k přijetí těchto dvou pozměňovacích návrhů, zatímco v případě ostatních doporučil jejich nepřijetí.

Byť jde o výrazně pozitivní zprávu, stále existuje vysoká míra rizika, že plénum sněmovny zamítne i tyto dva pozměňovací návrhy. Je nepochybné, že hlasování pro pozměňovací návrhy bude v současném mediálním klimatu vyžadovat určitou míru osobní odvahy a charakteru.

Podpořte poslance v hlasování pro PN ‘Heller’

Přijetí pozměňovacích návrhů poslance Hellera je bezpochyby významné. Úvodní ustanovení (3780) především v principiální rovině, “technická oprava” (3782) primárně v rovině racionální.

Pokud s tímto souhlasíte, podpořte poslance v jejich rozhodování ohledně přijetí uvedených pozměňovacích návrhů, či alespoň návrhu týkajícího se úvodního ustanovení.

Můžete to učinit ve dvou základních směrech:

  • Poděkováním předkladatelům vypsaným výše za předložení pozměňovacího návrhu a ujištěním, že ho považujete za důležitý. (Pokud se k tomuto pozměňovacímu návrhu nepřihlásí, nebude o něm plénum vůbec hlasovat.)
  • Oslovením poslanců, kteří byli zvoleni v kraji, kde jste voličem, s žádostí, aby pozměňovací návrh(y) poslance Hellera podpořili v hlasování pléna sněmovny. (Pro přijetí bude potřebná prostá většina přítomných.)

Pokud jste přemýšleli, kdy je ten čas být pilný jako včelička ve věci zachování vlastních práv a svobod, tak ten čas nadešel právě nyní.

A nejen proto, že v roce 2024 bude patrně nastartován proces opětovné novelizace zbraňové směrnice.

2 Replies to “Podpořte přijetí úvodního ustanovení ‘Heller’ (PN 3780)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *