Zahraničí

Porovnání výše úplatku za vydání zbrojního průkazu v Kalifornii, New Yorku a na Slovensku

Zbraňová legislativa se v USA podobně jako v EU velmi liší napříč jednotlivými státy. U některých amerických jurisdikcí lze hovořit o výrazně restriktivnější legislativě než v České republice či jiných zemích EU. K nejrestriktivnějším úpravám se řadí Kalifornie a New York – v obou navíc existují rozdíly také na úrovni jednotlivých okresů (či měst).

Až na výjimku v některých okresech Kalifornie i New York přistupují velmi restriktivně k vydávání povolení k skrytému nošení zbraně pro osobní ochranu (ve městě New York i k pouhému držení zbraně doma). Povolení přitom podléhají správnímu uvážení rozhodujícího úředníka, což v obou státech vedlo ke korupčním skandálům, které nám umožňují porovnat obvyklou hodnotu úplatku na západním a východním pobřeží USA. Sktz obdobné případy na Slovensku můžeme do porovnání zařadit také naše východní sousedy.

Hlavní proudy státní ingerence do civilního držení zbraní

Občanská práva v oblasti civilního držení zbraní lze rozdělit do několika hlavních skupin podle míry, v jaké do nich zasahují státní orgány:

  • Bezformální (constitutional, permitless), které lze dále rozdělit:
    • Úplně nulová ingerence – držení a nošení zbraní není žádným způsobem omezováno. V případě palných zbraní lze toto vysledovat pouze u malého okruhu států třetího světa. V ČR například v oblasti chladných zbraní.
    • Minimální ingerence – stát upravuje pouze minimální požadavky, které přiměřeným způsobem také vynucuje. Držitel nepotřebuje zbrojní průkaz ani jiný druh zvláštního oprávnění, ale typicky musí mít čistý trestní rejstřík. Příkladem může být nabytí opakovací pušky v Rakousku nebo Švýcarsku.
  • Nárokové (shall issue) – stát pouze kontroluje splnění formálních požadavků. Např. Česká republika.
  • Podléhající správnímu uvážení (may issue), tj. i v případě splnění veškerých formálních požadavků má poslední slovo rozhodující úředník. Toto lze dále rozdělit do podkategorií:
  • Zákaz (no issue). Legislativa držení (či nošení) dané kategorie zbraně civilistům zcela zapovídá. Např. Severní Korea nebo Velká Británie (krátké zbraně).

Skryté nošení zbraně v USA

V druhé polovině 19. století se napříč USA rozšířila tendence zakazovat skryté nošení zbraně. Obecně převládalo přesvědčení, že slušní lidé nosí zbraně viditelně a pouze lidé s nekalými úmysly mají potřebu zbraň skrývat. V některých oblastech došlo i k zákazům viditelného nošení krátkých zbraní.

Vlna rušení zákazů skrytého nošení zbraně přišla v USA až v 90. letech 20. století, kdy nastoupilo zavádění především nárokových povolení. Trendem poslední dekády je rozšiřování legislativy umožňující skryté nošení zbraně i bez zvláštního povolení.

Kalifornii i New York spadá do kategorie správního uvážení (may issue). O vydání povolení k skrytému nošení zbraně pro osobní ochranu rozhodují především úřady šerifa, který je převážně přímo volený občany okresu. Ve většině okresů, především městských, je vydávání povolení velmi restriktivní, zatímco v některých venkovských oblastech je permisivní.

I v restriktivních oblastech je nicméně známo, že povolení drží různé celebrity, politici či jiné osoby s dobrými konexemi. Toto je známo například o některých protizbraňových hollywoodských celebritách nebo naopak o prozbraňovém Donaldu Trumpovi, který ještě před vstupem do politiky držel jedno z pouhých 4.000 povolení vydaných v osmi milionovém New York City.

Výsledkem je celostátně relativně nízké procento držitelů povolení s výjimkou některých vybraných venkovských okresů. V Kalifornii má v současnosti povolení k skrytému nošení zbraně pro osobní ochranu 0,3% dospělých obyvatel. Ve státě New Yorku 0,57% dospělých obyvatel. Pro srovnání ČR – 2,9% dospělých obyvatel (USA celkově měly do roku 2010 menší procento).

Výše úplatku v New Yorku a Kalifornii

Byla to především snaha předejít vytvoření korupčního ekosystému, která stála za návratem k legislativě nárokových “ochranných” zbrojních průkazů v České republice. Nároková oprávnění k nošení historicky fungovala dlouhodobě až do zavedení nacistických a následně komunistických restrikcí, které v letech 1990-1995 krátce nahradilo správní uvážení, dodnes platné na Slovensku.

Jak správní uvážení v oblasti povolení k držení či nošení zbraně přirozeně vytváří korupční prostředí, můžeme dobře sledovat v USA. Zde vypukly korupční skandály na obou pobřežích.

Úplatky v New Yorku

Zařizovatel Lichtenstein a urychlovač Chambers

New Yorský úplatkový skandál se začal rozvíjet v roce 2016, když federální úřady v rámci odposlechu místního podnikatele a člena ortodoxní židovské domobrany Alexe Lichtensteina zachytily jeho vychloubání, že zajistil povolení ke skrytému nošení zbraně více než 150 lidem.

Lichtenstein se při telefonickém hovoru vychloubal, že za vydání povolení platí úředníkům zpravidla USD 6.000, přičemž od zájemců vybírá obvykle USD 10.000, někdy ale až USD 18.000. Za tuto cenu Lichtenstein dokázal nejen zajistit vydání povolení, na což by naprostá většina žadatelů jinak nedosáhla, ale “uměl” také zkrátit proces rozhodování policie z obvyklých 12 měsíců na pouhé dva. A za správnou cenu dokázal dokonce zajistit ignorování záznamů v trestním rejstříku žadatelů.

V roce 2016 se k případu Lichtensteina v médiích vyjadřoval také právník John Chambers, který se mimo jiné oficiálně specializoval na zastupování žadatelů o vydání povolení k držení zbraně pro sebeobranu doma, či i k nošení (méně často). Chambers uvedl, že prakticky pokaždé, když přišel na policii řešit žádosti svých klientů, vždy zde narazil na Lichtensteina. Zjištění o korupci nazval hroznými.

To ještě Chambers nevěděl, že sám bude obviněn o rok později. Zatímco Lichtenstein fungoval poměrně přímočaře, Chambers se měl dle obvinění zaměřovat především na urychlení povolovacího řízení u žadatelů o držení zbraní v rámci svého domova. Policisté rozhodující o žádostech se od Chamberse mohli těšit na lístky na sportovní utkání či kulturu, večeře v luxusních podnicích či různé “dárky”.

Zkorumpovaní policisté a Donald Trump

V první vlně policie v roce 2016 obvinila několik řadových policistů. V roce 2017 se k tomu přidala obvinění od místních úřadů také vůči výše postaveným důstojníkům zbraňového oddělení. Jednotliví policisté si měli úplatky vydělat přes USD 100.000, a nadto také obdrželi různé služby: od hrazení prostitutek až po luxusní dovolené.

Perličku přineslo odsouzení poručíka Paula Deana, který v rámci své výpovědi uvedl, že díky korupci měl povolení k nošení zbraně v minulosti obdržet také Donald J. Trump a jeho syn Donald jr.

Podle Deana jejich žádostem “napomohlo” darování velmi vysokých částek na konto dvou dobročinných organizací spojených s policejním oddělením. Následné vyšetřování státního zastupitelství ale v této souvislosti došlo k závěru, že nebyl spáchán trestný čin.

Úplatky v Kalifornii

Kalifornie je známá nejen jako stát s nejrestriktivnější zbraňovou legislativou, ale také jako americký stát s nejvyšším počtem masových střeleb.

V posledních pěti letech došlo k řadě útoků masových vrahů i v Silicon Valley, části Kalifornie s vysokou koncentrací technologických společností. Sillicon Valley se nachází v okrese Santa Clara, kde vydávání povolení k nošení zbraně pro osobní ochranu podléhá restriktivnímu správnímu uvážení.

První případ se začal rozvíjet v roce 2018, kdy došlo k obvinění čtyř osob v souvislosti s údajným úplatkem ve výši USD 90.000, jehož prostřednictvím se soukromá bezpečnostní agentura poskytující službu VIP osobám a technologickým společnostem pokoušela zajistit vydání povolení pro své vybrané zaměstnance.

Šetření případu bezpečnostní agentury vedlo k zvýšení dohledu nad vydáváním povolení, díky čemuž se podařilo odhalit další případy korupce, včetně jednoho sahajícího k vedení společnosti Apple.

Povolení k nošení zbraně pro osobní ochranu se totiž zachtělo nikomu jinému, než šéfovi bezpečnosti společnosti Apple Thomasi Moyerovi. V návaznosti na útok spáchaný v centrále youtube chtěl ozbrojit sebe a také další vybrané členy korporátní ochranky. Úřad šerifa žádosti o povolení využil k vznesení požadavku, aby Apple “daroval” 500 tabletů iPad jeho úřadu.

V souvislosti s tím byla na konci listopadu 2020 vznesena obžaloba jak proti Moyerovi, tak i dvěma zaměstnancům úřadu šerifa.

Porovnání amerických korupčních ekosystémů se slovenským

Ze zveřejněných informací plyne, že “vyřízení” jinak nedostupných povolení k nošení zbraně je výrazně levnější v New Yorku, kde se obvyklá výše úplatku pohybuje kolem USD 6.000 (USD 10.000 po započtení odměny “zprostředkovatele”). Oproti tomu v Kalifornii se cena pohybuje kole USD 18.000 na osobu (tj. v přepočtu přibližně 400.000 korun). New York tedy vychází podstatně levněji. Je zde nicméně potřeba připočítat i vedlejší náklady na dlouhodobou udržitelnost korupčního prostředí (proplácení nelegálních prostitutek apod.).

Snaha dostat se v USA ke zbrani je tak mnohem dražší než na Slovensku. Zde policie v rámci akce “pytliak” v roce 2017 odhalila korupci při vydávání zbrojních průkazů na okresním policejním velitelství v Dolním Kubíně. Zde se uplácelo taškami s různými dárky, především alkoholem. Policie také uvedla, že předpokládá, že úplatky někdy zahrnovaly i peníze, ale jejich výši dále nekonkretizovala.

Byť se slovenské ceny zdají poměrně levnější, na rozdíl od USA úplatkář nemůže využít jediné platební místo. Policejní akce “pytliak” totiž vedla k obviněním také proti členům zkušební myslivecké komise. Jiná vyšetřování se zaměřila na uplácení psychologů (na rozdíl od ČR jsou na Slovensku psychologické posudky povinné).

Výše uvedené příklady ukazují, že správní uvážení v oblasti civilního držení zbraní poměrně přirozeně tíhne k vzniku korupčních ekosystémů.

Vedle toho pak v řadě zemí vzniká de facto kádrová korupce, v jejímž rámci je předpokladem vydání příslušného zbrojního oprávnění dosažení určité politické či úřednické funkce, která je otevřeně nazývána “evropským standardem“.

“Systém přirozeně tíhnoucí ke kurupci” jistě není slovní spojení, které lze považovat za žádoucí ve spojení s policejním rozhodováním o vydávání zbrojních průkazů. Buďme rádi, že snahy o zavedení rozsáhlého správního uvážení v Česku opakovaně neuspěly v letech 1995, 2002 i 2018.

Zdroje NY: Associate Press, NRA-ILA, New York Times / Zdroje CA: Reuters, CBS SF Bay Area / Zdroje SK: Pluska, Teraz, Pluska


Skryté nošení zbraně v USA

One Reply to “Porovnání výše úplatku za vydání zbrojního průkazu v Kalifornii, New Yorku a na Slovensku

  1. Dufajme, ze nasledujuca novela zakona o zbraniach sa zameria aj na may issue vydavania na Slovensku, bez spravneho uvazenia organu. Ak uz teda sucasna vlada (vraj) bojuje proti korupcii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *