Zahraničí

NYSRPA v. Bruen (III): Změny legislativy skrytého nošení v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu

Nová legislativa umožní držitelům povolení nosit zbraň leda tak od domu k autu a zpátky.” Takto shrnul novelu new yorské zbraňové legislativy Michael Martin, bývalý vedoucí oddělení policie pro zbraně a střelivo. Novelu New York přijal sotva čtyři dny po vyhlášení rozsudku v případu NYSRPA. V něm Nejvyšší soud shledal místní pravidla vydávání povolení ke skrytému nošení zbraně pro sebeobranu za protiústavní. Soud mimo jiné konstatoval, že kritéria pro vydávání povolení musí být nastavena objektivně a nesmí záležet na libovůli úředníka. Omezení nošení zbraně pro osobní ochranu je možné pouze způsobem, který by byl v souladu s dlouhodobou tradicí civilního držení zbraní v USA. V tomto článku bude rozebrána legislativní reakce ve státech, jejichž zbraňová legislativa porušovala ústavní práva amerických občanů.

Předchozí články

V prvním díle této trojdílné série článků byla rozebrána faktická i právní situace před rozhodování Nejvyšší soudu. Druhý díl se věnoval samotnému rozhodnutí.

Základní rámec stanovený Nejvyšším soudem

Přestože NYSRPA bylo prvním rozhodnutím Nejvyššího soudu USA ohledně zbraní po více než dekádě, ve svém odůvodnění vlastně moc nového nepřinesla. Clarence Thomas velmi rozsáhle odkazoval na závěry vynesené v Heller (2008) a částečně také MacDonald (2010). Hlavním “novým” nálezem soudu bylo konstatování skutečnosti, že Druhý dodatek opravdu obsahuje slovo “nosit”, a že “definice ‘nosit’ přirozeně zahrnuje veřejné nošení.”

Co do dalších závěrů soud neustále odkazoval na předchozí judikaturu, mj.:

 • Základní klauzule Druhého dodatku právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být porušeno zaručuje individuální právo držet a nosit zbraň pro případ konfrontace. (Heller)
 • Ústavní práva jsou zakotvena v rozsahu, v jakém byla chápána v době, kdy je lid přijal. (Heller)
 • Soudům nepřísluší hodnotit náklady a přínosy zbraňových restrikcí (MacDonald), samotný Druhý dodatek je výsledkem poměřování, které skrz legislativu provedl lid. Ten jeho přijetím nadřadil právo držet zbraně jiným zájmům. (Heller)
 • Nové restrikce mohou být přijímány, pouze pokud (1) představují obdobné omezení pro civilní držení zbraní, jako historická úprava a (2) pokud jsou tyto restrikce obdobným způsobem oprávněné. (MacDonald, Heller)
 • Individuální sebeobrana je centrálním komponentem Druhého dodatku, a v tomto světle musí být posuzovány restrikce civilního držení zbraní. (MacDonald, Heller)
 • Přípustné jsou restrikce, které jsou obdobné dlouhodobým omezením, například v souvislosti s ochranou citlivých míst jako jsou školy nebo úřední budovy. (Heller)

Nejvyšším soudem dovozená ústavně konformní omezení nošení zbraní

Vycházeje ze závěru, že Druhý dodatek umožňuje přijímání restrikcí, které jsou analogické restrikcím majícím v americkém právu dlouhou historii, vyplývají z odůvodnění NYSRPA následující omezení souladná s ústavním pořádkem:

 • Nošení zbraní může být omezeno v rámci citlivých míst, jako jsou školy, soudy, volební místnosti nebo úřední budovy.
  • Legislativa smí rozšiřovat rozsah pojmu “citlivá místa”.
  • Nelze ale zavést geograficky rozsáhlé bezzbraňové zóny např. s odkazem na to, že se na místě nachází velké množství osob.
 • Nošení zbraní může být podmíněno vydáním zvláštních povolení, která mohou získat pouze odpovědní zákona dbalí občané.
  • Vydání povolení může být podmíněno např. bezpečnostní prověrkou, snímáním otisků prstů, kontrolou záznamů ohledně duševního zdraví, výcvikem ovládání zbraně či výukou právních aspektů nutné obrany.
 • Nebezpečné a neobvyklé zbraně mohou být předmětem dodatečných omezení.
 • Lze zakázat nošení zbraní za nedovoleným účelem.

Nové restrikce přijaté státem New York

Přijetí nových restrikcí v New Yorku po vynesení rozsudku NYSRPA trvalo pouhý týden. Zákon S51001 prosvištěl během pár dní parlamentem a již 1. července 2022 jej podepsala guvernérka. Víceguvernér Antonio Delgado v rámci podpisové ceremonie uvedl: “Tímto aktem New York vysílá zprávu zbytku země. Nebudeme nečinně přihlížet a nenecháme Nejvyšší soud zvrátit léta trvající rozumnou zbraňovou regulaci.

Novelizace mimo jiné zavedla následující změny:

 • Povolení k nošení zbraně byla omezena dobou tří let a povinností opětovného absolvování procesu vydání po jeho vypršení.
 • Již dříve platný předpoklad “dobrého morálního profilu” (good moral character), byl rozveden jako znamenající “základní profil, temperament a úsudek nezbytný k svěření zbraně a k užití způsobem, který neohrožuje sebe či ostatní.”
 • Došlo k zpřísnění míry požadované bezúhonnosti.
 • Požadavek absolvování předepsaného výcviku.
 • Byl zaveden požadavek absolvování osobního pohovoru s úředníkem, v jehož rámci žadatel musí uvést:
  • Osobní údaje a kontaktní informace dospělých osob sdílejících domácnost se žadatelem a také informace o případných nezletilých v domácnosti.
  • Osobní údaje a kontaktní informace nejméně čtyř osob, které dosvědčí dobrý morální profil žadatele.
  • Seznam profilů, které žadatel užíval v posledních třech letech na sociálních sítích, a to k dosvědčení dobrého morálního profilu žadatele.
  • Jakékoliv další informace vyžadované úředníkem, které jsou odůvodněné ve vztahu k posouzení žádosti.
 • Došlo k vytvoření odvolací komise přezkoumávající odvolání žadatelů proti zamítnutí vydat povolení.

Novela také zavedla rozsáhlý seznam bezzbraňových zón (pro zajímavost přikládám úplný seznam v robotickém překladu):

(A) JAKÉKOLI MÍSTO VE VLASTNICTVÍ NEBO POD KONTROLOU FEDERÁLNÍ, STÁTNÍ NEBO MÍSTNÍ SPRÁVY PRO ÚČELY VLÁDNÍ SPRÁVY, VČETNĚ MÍST, KDE SE NACHÁZÍ SOUDY;
(B) JAKÉKOLI MÍSTO, KDE SE POSKYTUJE ZDRAVOTNÍ PÉČE, PÉČE O CHOVÁNÍ NEBO PÉČE O CHEMICKÉ LÁTKY NEBO SLUŽEB V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ;
(C) JAKÉKOLI MÍSTO PRO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB NEBO NÁBOŽENSKÝCH OBŘADŮ;
(D) KNIHOVNY, VEŘEJNÁ HŘIŠTĚ, VEŘEJNÉ PARKY A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY;
(E) MÍSTO JAKÉHOKOLI PROGRAMU, KTERÝ JE LICENCOVÁN, REGULOVÁN, CERTIFIKOVÁN, FINANCOVÁN, (F) MÍSTO, KDE SE KONAJÍ AKCE, KTERÉ JSOU V ROZPORU SE ZÁKONEM NEBO SCHVÁLENÝ ÚŘADEM PRO SLUŽBY DĚTEM A RODINĚ, KTERÝ POSKYTUJE SLUŽBY DĚTEM, MLÁDEŽI NEBO MLADÝM DOSPĚLÝM, VŠECHNY ZÁKONEM POVOLENÉ SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ NEBO MLADÉ DOSPĚLÉ, VŠECHNY ZÁKONEM POVOLENÉ SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ NEBO MLADÉ DOSPĚLÉ PROGRAM PÉČE O DĚTI, PRO KTERÝ BYLO VYDÁNO POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DĚTI, NEBO PROGRAM PÉČE O DĚTI, PRO KTERÝ BYLO VYDÁNO POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ PÉČE O DĚTI. POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ TAKOVÉHO PROGRAMU VYDALO MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. DUŠEVNÍ HYGIENY PODLE ZDRAVOTNÍHO ŘÁDU MĚSTA NEW YORK;
(F) MATEŘSKÉ ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ A LETNÍ TÁBORY.
(G) UMÍSTĚNÍ JAKÉHOKOLI LICENCOVANÉHO, REGULOVANÉHO, CERTIFIKOVANÉHO, PROVOZOVANÉHO PROGRAMU NEBO FINANCOVANÝ ÚŘADEM PRO OSOBY S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI.
(H) UMÍSTĚNÍ JAKÉHOKOLI PROGRAMU, KTERÝ JE LICENCOVÁN, REGULOVÁN, CERTIFIKOVÁN, PROVOZOVÁN NEBO FINANCOVÁN ÚŘADEM PRO SLUŽBY A PODPORU ZÁVISLOSTÍ;
(I) UMÍSTĚNÍ JAKÉHOKOLI PROGRAMU, KTERÝ MÁ LICENCI, JE REGULOVÁN, CERTIFIKOVÁN, PROVOZOVÁN NEBO FINANCOVANÉ ÚŘADEM PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ;
(J) UMÍSTĚNÍ JAKÉHOKOLI PROGRAMU, KTERÝ JE LICENCOVANÝ, REGULOVANÝ, CERTIFIKOVANÝ, PROVOZOVANÝ NEBO FINANCOVÁN ÚŘADEM PRO DOČASNOU POMOC A POMOC OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM;
(K) ÚTULKY PRO BEZDOMOVCE, ÚTULKY PRO MLADÉ LIDI BEZ DOMOVA NA ÚTĚKU, ÚTULKY PRO RODINY S DĚTMI AZYLOVÉ DOMY, ÚTULKY PRO DOSPĚLÉ, ÚTULKY PRO OSOBY TRPÍCÍ DOMÁCÍM NÁSILÍM A NOUZOVÉ AZYLOVÉ DOMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ A POBYTOVÉ PROGRAMY PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ;
(L) POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ MAJÍ LICENCI, CERTIFIKACI, JSOU REGULOVÁNA, FINANCOVÁNA ČI PROVOZOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ;
(M) V JAKÉKOLI BUDOVĚ NEBO NA JAKÉMKOLI POZEMKU VE VLASTNICTVÍ NEBO V NÁJMU JAKÉHOKOLI VZDĚLÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZABÝVÁ VZDĚLÁVÁNÍM A VÝCHOVOU DĚTÍ A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A UNIVERZITÁCH, LICENCOVANÝCH SOUKROMÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON POVOLÁNÍ NEBO V ZAŘÍZENÍCH, KTERÁ MAJÍ LICENCI PRO VÝKON POVOLÁNÍ, ŠKOL, ŠKOLNÍCH OBVODŮ, VEŘEJNÝCH ŠKOL, SOUKROMÝCH ŠKOL S LICENCÍ PODLE ČLÁNKU STO JEDNA ZÁKONA O VZDĚLÁVÁNÍ, CHARTEROVÉ ŠKOLY, NEVEŘEJNÉ ŠKOLY, RADY PRO SPOLUPRÁCI VE VZDĚLÁVÁNÍ, SPECIÁLNÍ ŠKOLY, ŠKOLY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, ŠKOLY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, ŠKOLY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, ŠKOLY, PŘEDŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, SOUKROMÉ UBYTOVNY, ŠKOLY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, ŠKOLY PRO DĚTI A MLÁDEŽ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NEBO NEBYTOVÉ ŠKOLY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S POSTIŽENÍM, KTERÉ JSOU URČENY PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A VŠECHNY ŠKOLY PROVOZOVANÉ STÁTEM NEBO PODPOROVANÉ STÁTEM;
(N) JAKÉKOLI MÍSTO, DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK NEBO VOZIDLO POUŽÍVANÉ PRO VEŘEJNOU DOPRAVU NEBO VEŘEJNOU DOPRAVU, VOZY METRA, VLAKOVÉ VOZY, AUTOBUSY, TRAJEKTY, ŽELEZNICE, NEBO JAKÁKOLI ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ PRO NEBO V SOUVISLOSTI S LETECKOU DOPRAVOU V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU PŘEPRAVY OSOB, LETIŠTĚ, VLAKOVÁ NÁDRAŽÍ, STANICE METRA A ŽELEZNICE A AUTOBUSOVÉ TERMINÁLY;
(O) JAKÁKOLI PROVOZOVNA, KTERÉ BYLA VYDÁNA LICENCE NA KONZUMACI V PROVOZOVNĚ PODLE ČLÁNKU ČTYŘI, ČTYŘI-A, PĚT NEBO ŠEST ZÁKONA O ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH KDE SE KONZUMUJE ALKOHOL, A JAKÁKOLI ZAŘÍZENÍ, KTERÁ MAJÍ LICENCI NA KONZUMACI ALKOHOLU, A JAKÁKOLI ZAŘÍZENÍ, KTERÁ MAJÍ LICENCI NA KONZUMACI ALKOHOLU PODLE ČLÁNKU ČTYŘI ZÁKONA O KONOPÍ PRO KONZUMACI V PROVOZOVNĚ;
(P) JAKÉKOLI MÍSTO, KTERÉ SE POUŽÍVÁ PRO PŘEDSTAVENÍ, UMĚLECKOU ZÁBAVU, HRY NEBO SPORTOVNÍ UDÁLOSTI, JAKO JSOU DIVADLA, STADIONY, DOSTIHOVÉ DRÁHY, MUZEA, ZÁBAVNÍ PODNIKY A DALŠÍ MÍSTA, KDE SE KONAJÍ SPORTOVNÍ AKCE PARKY, MÍSTA PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY, VÝSTAVY, KONFERENČNÍ CENTRA, BANKETOVÉ SÁLY A HERNÍ ZAŘÍZENÍ A VIDEOLOTERIJNÍ TERMINÁLY S LICENCÍ VYDANOU KOMISÍ PRO HAZARDNÍ HRY;
(Q) JAKÉKOLI MÍSTO, KTERÉ SE POUŽÍVÁ JAKO VOLEBNÍ MÍSTNOST;
(R) JAKÝKOLI VEŘEJNÝ CHODNÍK NEBO JINÝ VEŘEJNÝ PROSTOR, NA KTERÝ JE ZAKÁZÁN PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI PO OMEZENOU DOBU NEBO NA ZVLÁŠTNÍ AKCI, NA KTEROU BYLA VYDÁNA LICENCE POVOLENÍ PRO TAKOVOU DOBU NEBO AKCI OD VLÁDNÍHO SUBJEKTU, NEBO PODLÉHAJÍCÍHO POVOLENÍ PRO TAKOVOU DOBU NEBO AKCI OD VLÁDNÍHO SUBJEKTU ZVLÁŠTNÍ, ZVÝŠENÉ OCHRANĚ ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ NEBO MÁ JINAK ZAJIŠTĚNOU OCHRANU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY TAKOVÝ PŘÍSTUP OMEZEN VLÁDNÍM SUBJEKTEM, POKUD JE TAKOVÉ MÍSTO JE JAKO TAKOVÉ OZNAČENO JASNÝM A ZŘETELNÝM NÁPISEM;
(S) JAKÉKOLI SHROMÁŽDĚNÍ JEDNOTLIVCŮ ZA ÚČELEM KOLEKTIVNÍHO VYJÁDŘENÍ JEJICH KONSTATACE; S) JAKÉKOLI SHROMÁŽDĚNÍ JEDNOTLIVCŮ ZA ÚČELEM KOLEKTIVNÍHO VYJÁDŘENÍ JEJICH KONSTATACE ÚSTAVNÍ PRÁVO PROTESTOVAT NEBO SE SHROMAŽĎOVAT;
(T) OBLAST OBECNĚ ZNÁMÁ JAKO TIMES SQUARE, POKUD JE TATO OBLAST VYMEZENA JAKO "NÁMĚSTÍ" A OZNAČUJE MĚSTO NEW YORK; ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TAKOVÁ OBLAST JE VYMEZENA A OZNAČENA MĚSTEM NEW YORK JE JASNĚ A ZŘETELNĚ OZNAČENA NÁPISY
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Vedle toho zákon de facto bezzbraňovými zónami prohlásil veškeré soukromě vlastněné prostory. Pouze pokud držitel zbraně získá výslovný souhlas nebo pokud jsou prostory jasně označeny cedulkami povolujícími nošení zbraní, není nošením páchán trestný čin. Porušení bezzbraňové zóny, tedy zákazu nošení zbraně, je trestáno stejně jako nelegální držení zbraně: až čtyřmi lety odnětí svobody.

Bezpečnostní prověrky na nákup zbraně budou nově provádět státní úřady, které v jejím rámci zajistí jak informace od federálních úřadů, tak i z lokálních databází. Federální lhůta tří dnů pro zpracování prověrky byla již dříve místní legislativou prodloužena na 30 dní.

Další změny zahrnují:

 • Precizaci ustanovení zakazujících prodej neprůstřelných vest. Dříve byly zakázány pouze “měkké” neprůstřelné vesty, nyní jsou zakázány také balistické pláty.
 • Úprava povinností týkajících se bezpečného uložení zbraně.
 • Zavedení databáze prodejů střeliva.

Reálný dopad nových restrikcí

Větu uvedenou v úvodu článku Michael Marten dále rozvedl: “Nikdo ve skutečnosti povolení nedostane do rukou nejméně po dobu jednoho roku. Lidé, kteří podávali žádosti na počátku pandemie čekali téměř dva roky. A jsem si jistý, že nyní budou přicházet tuny žádostí.

Z řady politických prohlášení vydaných v souvislosti s novelizací new yorských restrikcí je zjevné, že hlavním cílem bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu obejít. New yorští politici své pohrdání rozsudkem, který shledal protiústavnost místní legislativy, nijak nezastírali. Komentář protizbraňového Michaela Martena novou legislativu shrnuje velmi dobře.

V čistě právní rovině lze tedy konstatovat, že New York vyměnil jednu protiústavní legislativu za jinou protiústavní legislativu. Oproti dřívějšku patrně dojde k zvýšení dostupnosti samotných povolení k nošení zbraně. Rozsah bezzbraňových zón ale činí nošení téměř nemožným, aniž by držitel neustále neriskoval spáchání trestného činu.

V praktické rovině nová legislativa představuje esenci toho nejhoršího, co lze přijmout bez zavedení úplného zákazu. Rozsáhlé posuzování “morálního profilu” je známé například z Nového Zélandu. Zde to vedlo k přehlcení úředníků informacemi, kteří následně “plakali” a vykonávali potřebné úkony čistě formálně. Takto mimo jiné došlo k protizákonnému vydání zbrojního průkazu i pachateli útoku v Christchurchi.

Druhý zásadní problém představují rozsáhlé bezzbraňové zóny. Takto široké vytyčení znamená reálnou nemožnost bezpečnostních složek měkké cíle chránit. Aktivní vrazi v USA si přitom bezzbraňové zóny vybírají cíleně, protože vědí, že se jim zde nikdo nemůže účinně postavit na odpor.

Lze konstatovat, že v materiální rovině občané New Yorku ani po rozsudku NYSRPA nebudou mít reálné právo nosit zbraň pro případ konfrontace. Byť přijaté změny jednotlivě odpovídají rozsudku Nejvyššího soudu, ve svém souhrnu lze nové restrikce považovat za zjevně protiústavní.

Young v Hawaii a navazující havajské změny

V roce 2018 zbrojnice.com přinesla článek týkající se případu Young v. Hawaii. Zatímco v New Yorku nebo Kalifornii výjimečně k vydání povolení k nošení zbraně docházelo, na Havaji se povolení nevydávala vůbec.

George K. Young v roce 2011 na Havaji podal dvě žádosti o povolení k nošení zbraně – a ve věci se soudí dodnes. V první instanci prohrál, avšak rozhodnutí následně zvrátil tříčlenný senát federálního odvolacího soudu pro 9. okrsek. Havaj se ale domohl přezkumu velkým senátem stejného soudu, který v poměru 7:4 rozhodl opačně. Young se tedy odvolal k Nejvyššímu soudu, který případ přijal.

Týden po vydání NYSRPA Nejvyšší soud rozhodl, že rozsudek rozšířeného senátu federálního odvolacího osudu pro 9. okrsek zrušuje a věc mu vrací k přijetí nového rozhodnutí. Odvolací soud se s tím 19.8.2022 vyrovnal po svém – zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil. Young žalobu k prvnímu stupni podával 12.6.2012. Téměř přesně o deset let později se řízení vrátilo do bodu jedna.

Bude tedy ještě nějakou dobu trvat, než se Young dočká konečného rozhodnutí o své žádosti z roku 2011. Dobrou zprávou nicméně je, že rozhodnutí NYSRPA bylo reflektováno místními úřady. Young může podat žádost novou, a je pravděpodobné, že této bude vyhověno dříve.

Na Havaji jde přitom o změnu praxe, nikoliv legislativy. Legislativa nadále dává vedoucím policejních stanic rozsáhlou možnost správního uvážení. Na jejím základě dříve povolení vůbec vydávána nebyla, nyní bude praxe v důsledku NYSRPA přesně opačná. Havajská policie informovala, že pro vydání povolení bude nyní postačovat:

 • Vyplnění žádosti o povolení k nošení střelné zbraně na havajském policejním oddělení. Musí se jednat o konkrétní zbraň která je registrována na Havaji (tj. otázky bezpečnostní prověrky jsou zřejmě řešeny v době pořízení zbraně).
 • Absolvování a předložení výsledku zkoušky odborné způsobilosti pro držení střelné zbraně, kterou provede certifikovaný instruktor.
 • Odevzdání formuláře ohledně duševním zdraví.
 • Bydliště v okrese Hawaii, místní adresa a věk 21 let nebo více.

Kalifornie, New Jersey a zbývající státy

New York a Havaj se s rozhodnutím Nejvyššího soudu vypořádaly rozdílným způsobem. Ve zbývajících pěti státech, jejichž legislativa umožňuje nevydání povolení k nošení zbraně na základě libovůle úředníka, se NYSRPA teprve promítne. Na rozdíl od New Yorku a Havaje nejsou místní legislativci pod přímým tlakem soudního zrušení protiústavních restrikcí. Lze tedy očekávat, že případné změny nastanou až v návaznosti na zohlednění NYSRPA (resp. Heller a MacDonald) v rozhodnutích místních soudů.


New York

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *