Zahraničí

V předvečer možné další novely zbraňové směrnice se předsedkyní klíčového výboru Evropského parlamentu stala zástupkyně německých Zelených

26. října 2020 proběhla volba nového vedení Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Jakkoliv je pro většinu českých civilních držitelů zbraní finální znění novely směrnice z roku 2017 nepřijatelné, je dobré si připomenout původní návrh Evropské komise z roku 2015. Zásluhou především tehdejší předsedkyně IMCO Vicky Ford a členky IMCO Dity Charanzové došlo k zásadnímu přepracování návrhu Komise. Zezelenání IMCO v roce, kdy má podle samotné směrnice Komise předložit návrh její další novelizace, by rozhodně nikomu na klidu přidat nemělo.

Původní návrh Evropské komise

Evropská komise v návaznosti na teroristické útoky spáchané automobily, výbušninami, noži a výhradně nelegálními palnými zbraněmi, z nichž téměř všechny byly propašovány skrz vnější hranice EU, 18. listopadu 2015 představila návrh novelizace zbraňové směrnice. Návrh měl zásadním způsobem omezit legální civilní držení zbraní. V rámci boje proti terorismu mělo dle Komise například dojít k znehodnocení muzejních sbírek, zákazu výroby zbraní kategorie A mimo veřejné (státní) společnosti, a přeřazení zbraní “připomínajících vzhledem automatické” mezi zakázané. (Zdroj)

Holandskému předsednictví Evropské rady se toto zdálo málo, a proto 4. dubna 2016 přišlo s návrhem zakázat všechny samonabíjecí zbraně, které jsou schopny pojmout zásobník o více než 6 ranách. To by v praxi znamenalo zákaz všech pistolí a pušek s vyměnitelným zásobníkem a také těch s nábojovými schránkami na více než 6 nábojů. (Zdroj)

Trialog: Kde umírá evropská demokracie, umírají i občanská práva

Jinak prounijní noviny Politico v roce 2016 vydaly článek, v němž trialog nazvaly “procesem, v němž umírá evropská demokracie“.

Namísto standardního legislativního procesu zamířil také návrh novely zbraňové směrnice do trialogu. Miliony evropských legálních držitelů zbraní se tak mohly přesvědčit, že v trialogu neumírá jen demokracie, ale také občanská práva. Tentokrát v oblasti civilního držení zbraní… Trialogu se podrobně věnuje zvláštní článek.

Přepracování návrhu v IMCO a schválení v parlamentu

Linie byla nastavena jednoznačně – čím větší restrikce, tím lepší výsledek. České připomínky k návrhu novely směrnice nebyly brány v potaz.

Jenže pak návrh v parlamentním výboru IMCO doslova narazil na zeď. Předsedkyně Vicky Ford poznamenala, že návrh musí být celý přepsán, aby byl vůbec použitelný. (Zdroj) Co euroúředníci ztráceli na odbornosti a legislativních znalostech, to doháněli na odhodlání a tvrdohlavosti. Dita Charanzová poznamenala, že nikdy nezažila více politizovaný návrh. Řízení v rámci výboru se naprosto vymykalo obvyklému. Zástupci Komise na poslední chvíli přinášeli pozměněné návrhy, které ale nedokázali vysvětlit. Na námitky poslankyně reagovali prostřednictvím definic z wikipedie. (Zdroj)

Dle Dity Charanzové nakonec většina členů výboru podlehla bezprecedentnímu tlaku a návrh v částečně přepracované podobě poslali dále. Změnu dokládá finální střet, kdy se Vicky Ford hlasitě postavila proti návrhu Charanzové na umožnění hlasování o pozměňovacích návrzích. Novelu směrnice přitom Ford nebránila tím, že by snad byl její obsah dobrý, nýbrž že přijetí pozměňovacích návrhů by “destabilizovalo dohodu [z trialogu]” a vedlo k “zahození veškeré tvrdé práce.” (Zdroj)

Jak dopadlo hlasování o umožnění hlasování o pozměňovacích návrhů dodnes nevíme. Předsedající parlamentní schůze totiž konstatoval, že “výsledek je jasně vidět, nemá smysl to kontrolovat”. Následně novela směrnice prošla poměrem 491:178. (Zdroj)

Státy mají v Evropské radě právo veta, ledaže Unie rozhodne, že nemají právo veta

V té chvíli se mohlo zdát, že ještě není všechno ztraceno. Novela směrnice měla představovat hlavní reakci EU na teroristické útoky. A o oblasti bezpečnosti se v Evropské radě hlasuje výhradně jednomyslně. Pokud Česká republika, Polsko a Lucembursko nesouhlasí, jde o uplatnění práva veta a novela nemůže být přijata. Ano?

Ne tak rychle. Jak vysvětlil Evropský soudní dvůr, “harmonizace aspektů týkajících se bezpečností zboží je jedním ze zásadních faktorů pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu.“ Právní základ pro zbraňovou směrnici, článek 114 SFEU, hovoří o “přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu“, přičemž ono sbližování může mít i charakter úplného zákazu konkrétního zboží. A že se sbližuje zákazem, který téměř v žádných zemích doposud neexistoval, k tomu se ESD již nevyjadřuje. Závěrem ESD shrnul, že zákaz vybraných zbraní ve směrnici je nezbytný “s cílem zajistit zachování omezeného volného pohybu palných zbraní pro civilní použití na vnitřním trhu“.

Doslova orwellovský rozsudek doplnil závěr k proporcionalitě, z nějž se dá dovodit, že EU má vlastně pravomoc zakázat jakýkoliv typ zbraní. V podrobnostech je toto rozvedeno také ve zvláštním článku.

Anna Cavazzini, členka německých Zelených, předsedkyní IMCO

Podle článku 17 novelizované směrnice má Evropská komise letos provést “kontrolu účinnosti jejích ustanovení, případně doprovázenou legislativními návrhy týkajícími se zejména kategorií palných zbraní uvedených v příloze I a otázek uplatňování systému pro evropský zbrojní pas, označování a dopadů nových technologií, jako je 3D tisk, využívání kódu pro rychlou odpověď (QR) a využívání radiofrekvenční identifikace (RFID).

Pokud při předchozím projednávání výbor IMCO představoval jediný způsob moderace proti útoku Evropské komise na občanská práva v oblasti civilního držení zbraní, co můžeme očekávat od jeho nového vedení?

Anna Cavazzini, nová předsedkyně IMCO, je dlouhodobou členkou strany Zelených v Německu. V rámci obecně protizbraňové německé politiky Zelení výrazně vyčnívají obecnými snahami o zákaz držení zbraní mimo velmi úzce definované výjimky, návrhy na omezení držení i jen plynových pistolí či odzbrojení policistů.

Nový místopředseda IMCO Andrus Ansip zase zastával od roku 2014 post unijního komisaře. Lze předpokládat, že jeho postoje budou představovat ztělesnění byrokratické loajality, tedy naprostou podporu čemukoliv, co Komise tentokrát uvaří.

Příprava pozic pro další kolo restrikcí

Změna vedení výboru IMCO se může zdát být podružná. Pro budoucnost občanských práv v oblasti civilního držení zbraní jde však o naprosto zásadní vývoj.

Právě probíhá příprava pozic na další kolo unijních restrikcí. Komise se nyní může spolehnout, že jedinou brzdu předchozího procesu bude mít plně na své straně.

Novela Listiny ani úvodní věta v novele zákona o zbraních nepředstavují protiváhu dobytí IMCO. O to více si je ale nemůžeme dovolit prohrát. Je jen na nás, abychom toto připomněli a vysvětlili také senátorům.


Evropská unie

2 Replies to “V předvečer možné další novely zbraňové směrnice se předsedkyní klíčového výboru Evropského parlamentu stala zástupkyně německých Zelených

  1. Nezaujatí lidé si neuvědomují, že teď berou svobody nám, střelcům. Pochybnými argumenty, pochybnými postupy. Silou přesvědčení o své pravdě, bez vědomostí a bez diskuze. Každý by se měl zamyslet, co má rád. I to může být vyhodnoceno jako závadné a zakázáno. Jen tak.

  2. Velmi přesně popsáno. O to větší úsilí bude potřeba, ale stejně si myslím, že díky postupným zákazům zbraní a zároveň narůstáním neschopnosti vymáhat zákazy (osekání pravomocí policie, pokles respektu ze strany i běžné, nejen dovezené veřejnosti, masivní odchody od policie vzhledem k celkově špatným podmínkám u ní atd.) dojde nakonec jen k výraznému nárůstu černého trhu a ozbrojování se lidí kvůli silně klesající bezpečnosti v západní Evropě. U nás to závisí, jak dlouho bude střelecká veřejnost ve spojení s politiky ochotna a schopna vést ústupové boje.
    Celková situace nakonec stejně směřuje k výraznému hospodářskému poklesu takřka v celé EU pod tlakem zelených a levicových stran. Nastanou lokální etnisko náboženské konflikty různé intenzity a nakonec postupný rozpad celého společenství. Ale to může trvat klidně ještě 40 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *