Domácí

COVID19: Obnovení kontaktní činnosti správních orgánů 20.4.2020 – zbraně a bezpečnostní materiál

20. dubna 2020 pozbyde účinnosti opatření Ministerstva zdravotnictví nařizující omezení práce, pozastavení výkonu agend a omezení osobního styku správních orgánů s veřejností. Zjednodušeně – dojde k obnovení kontaktní činnosti úřadů. Na tu se bude nově vztahovat celá řada omezení cílících na redukci šíření koronaviru. Co tedy znamená obnovení provozu pracovišť odborů Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR (dále jen „OSZBM“) pro držitele zbrojních průkazů?

Shrnutí dosavadního stavu:

  • Ve dnech 14.3.2020 až 19.4.2020 došlo k zásadnímu omezení činnosti veřejné správy. OSZBM v podstatě přestaly vykonávat činnosti vyžadující osobní styk s veřejností.
  • Většina pracovišť OSZBM i nadále vykonávala veškeré úkony, které šlo provádět distančně. Zejména tedy bylo nadále možné získat oprávnění k nabytí zbraně kategorie B či provést registraci zasláním příslušného formuláře (bez předložení zbraně). Podrobně: COVID-19: Pořízení zbraně pro sebeobranu v době účinnosti pandemických opatření.
  • Ustálil se výklad, podle nějž v činnosti mohli pokračovat držitelé zbrojních licencí – prodejci zbraní, a to prostřednictvím distančního prodeje s dodáním buďto skrz výdejní místo nebo přímo kupujícímu. Podrobně: COVID-19: Umožňují krizová opatření zachování prodeje zbraní a střeliva?
  • 20.4.2020 nabyde účinnosti Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN. Podle něj mají úřady upřednostňovat distanční komunikaci a osobní kontakt vykonávat skrz bariéry nebo alespoň při zachování rozestupu 2 metrů. Kromě toho musí být zajištěny rotace skupin zaměstnanců tak, aby v případě karantény nedošlo k odstavení celého úřadu.

Praktická rovina: jak postupovat po 20. dubnu

Obecná poznámka

Základem všeho je pochopení, že COVID19 tady s námi zůstane, dokud nebude vyvinuta vakcína nebo vyprecizovány léčebné metody, které předejdou současnému vysokému procentu hospitalizací a úmrtí. Zavedení sebelepšího systému trasování a “chytrých karantén” v zemi napůl cesty mezi Itálií a Švédskem dlouhodobé řešení přinést nemůže.

Formální uvolňování pandemických opatření tedy nepředstavuje zásadní snížení rizika, jako spíše odraz zvýšení míry připravenosti systému infekci čelit. Laťka se zvedla, ale pořád zde zůstává.

Obnovení kontaktní činnosti OSZBM je tedy potřeba vnímat v rámci této skutečnosti. Byť je možné “na úřady” opět chodit osobně, v míře, v jaké to je možné a nepřináší to negativní dopady (například nesplnění povinnosti následované možností uložení sankce) by se toho všichni měli snažit vyvarovat.

Tím směrem míří také nové stanovisko Ministerstva vnitra Č.j. MV-62454-1_OBP-2020 k postupu OSZBM a držitelů zbrojních průkazů po 20.4.2020.

Povolení pro zbraně kategorie B

Pro získání povolení pro nabytí, držení a nošení zbraně kategorie B se i nadále uplatní veškerá doporučení jako doposud (viz: COVID-19: Pořízení zbraně pro sebeobranu v době účinnosti pandemických opatření).

Novinkou je upravení formuláře, který má nyní i přímo zaškrtávací kolonku se vzdáním se práva odvolání.

Další zásadní novinku přináší stanovisko Ministerstva vnitra skrz umožnění komunikace prostým emailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Pouze po dobu trvání nouzového stavu, který je v současnosti vyhlášen do 30.4.2020.

Možnost vyřízení povolení k nabytí zbraně pouhým emailem představuje výrazné zjednodušení i pro ty, kdo nejsou držiteli datové schránky.

Registrace zbraně

Stanovisko Ministerstva vnitra posouvá dále také proces registrace zbraně. Nově bude možné distančně provést (téměř) celý proces.

V předchozím článku jsem doporučoval provedení registrace zasláním příslušného formuláře s tím, že zbraň bude předložena po ukončení pandemických opatření. Tím sice došlo k formálnímu splnění požadavků, avšak držiteli nebyl vystaven průkaz zbraně. Mohl ji tedy mít pro obranu v rámci domova, ale nemohl ji nosit nebo jinak užívat (lov, střelnice).

Stanovisko MV přichází s elegantním řešením: Nabyvatel provede distanční ohlášení nabytí zbraně, přičemž vyplněný formulář doprovodí o fotografie zbraně (včetně identifikačních údajů a zkušebních značek). Pokud fotografie nezavdají důvod k pochybnostem o stavu zbraně, policie zašle průkaz zbraně poštou.

Předložení zbraně proběhne až následně na základě výzvy policie. Policie by měla předložení domlouvat tak, aby nedocházelo k nekonečným frontám, jak je doposud v úředních dnech znali držitelé ve větších spádových oblastech.

Obnovení platnosti zbrojního průkazu

Distanční postup lze doporučit i v případě blížícího se konce platnosti zbrojního průkazu. Vzhledem k tomu, že od roku 2014 se zbrojní průkazy vydávají na 10 let, případů vydání nového zbrojního průkazu dosavadnímu držiteli by mělo být velmi málo.

Osoby, které potřebují v této době vydat nový zbrojní průkaz, by každopádně měly kontaktovat příslušné OSZBM a na dalším postupu se dohodnout. Pokud by OSZMB navrhovalo jiný než standardní postup, nelze než doporučit vyžádat si toto jako pokyn alespoň do emailu.

Právní rovina

Ministerstvo vnitra již dříve ve stanovisku z 24.3.2020 uvedlo, že po dobu vyhlášeného nouzového stavu neskončí zákonem stanovené lhůty ani platnost oprávnění vydaných dle zákona o zbraních. V případě úkonů, pro které zákon o zbraních stanovuje určitou lhůtu (např. lhůta pro ohlášení nabytí nebo převodu zbraně) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavu. Provedení tohoto úkonu bude současně považováno za žádost o navrácení v předešlý stav podle citovaného ustanovení .

V případě doby platnosti jednotlivých oprávnění dochází po dobu nouzového stavu k přerušení jejího běhu. Doba platnosti se tak navyšuje o dobu trvání nouzového stavu.

Noví zájemci o zbrojní průkazy

Noví zájemci o zbrojní průkazy si musí ještě drahnou chvíli počkat. Zkoušky  odborné způsobilosti se nebudou konat dříve než 8.6.2020. Tedy pokud bude naplněn vládou představený harmonogram postupného uvolňování pandemických opatření.

Pro sebeobranu se budou muset i nadále spokojit s palnými zbraněmi kategorie D či jinými předměty.


Zbraně v České republice

Současnost

Historie

Budoucí legislativa

One Reply to “COVID19: Obnovení kontaktní činnosti správních orgánů 20.4.2020 – zbraně a bezpečnostní materiál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *