Zahraničí

Německo: Parlament schválil novelu zákona o zbraních, místo pouhé implementace zavedeny restrikce daleko za požadavky směrnice

Pátek 13. prosince 2019 se pro legální německé držitele zbraní proměnil v hodně nešťastný den. O pouhé dva dny dříve vláda v parlamentu předložila ke schválení návrh novely zákona o zbraních. Byť vláda dlouhodobě tvrdila, že návrh bude představovat pouze implementaci minimálních požadavků zbraňové směrnice, nastal přesný opak. Finální schválné znění dokonce obsahuje více restrikcí, než utajovaná pracovní verze, jejíž únik v lednu 2019 vyvolal mezi německými držiteli zbraní naprosté zděšení. Návrh byl 13. prosince ve sněmovně schválen pohodlnou většinou a stejně tak byl následně 20. prosince potvrzen také Spolkovou radou. Němečtí držitelé zbraní novelu překřtili na “opičí zákon“.

Tento vývoj je zásadní i pro budoucnost české zbraňové legislativy. Finální verze zbraňové směrnice totiž v řadě směrů do svého textu převzala prvky tehdejší německé zbraňové legislativy. Lze očekávat, že budoucí zbraňové směrnice dopadnou podobně. Vedle toho bude mít Německá “implementace” výrazný dopad také na výklad naprosto nejednoznačných ustanovení směrnice v rámci přezkumu správnosti implementace v ostatních členských státech.

Hlavní části novely německé zbraňové legislativy

Omezení počtu zbraní pro sportovní střelce

Vzhledem k de facto zákazu držení zbraní pro osobní ochranu představuje pro německé občany, kteří nejsou lovci, hlavní cestu k legálním střelným zbraním sportovní zbrojní průkaz. Po splnění zákonných podmínek doposud sportovní střelci mohli držet dvě samonabíjecí pistole a tři samonabíjecí pušky, pokud pro ně prokázali potřebu pro konkrétní sportovní disciplínu. Vedle toho mohli držet také neomezený počet jednoranných zbraní či opakovacích dlouhých zbraní, přičemž si nesměli pořídit více jak dvě zbraně za šest měsíců.

Nově budou držitelé sportovních zbrojních průkazů omezeni maximálním počtem deseti jednoranných či opakovacích zbraní; zbraně dříve nabyté nad tento počet si budou moci ponechat. Toto omezení dříve nebylo diskutováno, veřejnost se o něm dozvěděla až při předložení novely v parlamentu, tedy pár dní před schválením.

Rozšíření možnosti vytyčování bezzbraňových zón a nožová omezení

Podrobně: Německo: zavádění bezzbraňových zón (Waffenverbotsgebiet) & Německo: Vysoký nárůst trestných činů s noži, návrh nové legislativy má zavést další nožové zákazy

Ještě více překvapivá část novely se vztahuje k novým restrikcím na nože. Jak zbrojnice.com uvedla v květnu 2019, podobný návrh se snažily dva spolkové státy prosadit již dříve. Během jednání Spolkové rady (horní komory parlamentu) byl ale tento návrh odmítnut. V rámci novely zákona o zbraních se prosadila “kompromisní” verze, která nezávádí nožové zákazy na celém území Německa, ale současné dává širokou možnost jejich zavedení jednotlivým spolkovým státům.

Doposud mohly být bezzbraňové zóny vytyčeny pouze v místech “zvýšené kriminality”. Toto omezení nyní odpadne. Bude pouze na místních samosprávách, jak rozsáhlé bezzbraňové zóny vymezí.

Vytyčování bezzbraňových zón v Německu bylo obvykle doprovázeno navýšenou policejní přítomností a prohledáváním kapes, tašek a kabelek náhodných kolemjdoucích. Bude zajímavé sledovat, jak široké zóny budou vznikat nyní, a jakým způsobem je bude policie vynucovat.

V bezzbraňových zónách platí úplný zákaz nošení nožů či předmětů použitelných jako zbraň. Za zbraň nebudou považovány nástroje s nejvýše 4cm dlouhou čepelí (mimo bezzbraňové zóny lze nadále nosit nože s pevnou čepelí o délce nejvýše 12 cm mající jednostranné ostří nebo zavírací, které nelze otevřít jednoručně).

Zákon doposud zcela vágně stanovil výjimku, že v bezzbraňové zóně smí zbraně přemístit (nikoliv nosit) osoby, které k tomu mají důležitý důvod. Jeho zhodnocení nicméně vždy záleželo na prohlídku provádějícím policistovi. Nově zákon přesně rozvádí výjimky, například pro živnostníky a osoby žijící uvnitř bezzbraňové zóny. Dálší výjimku zákon nově stanovuje např. pro přemístění (nikoliv nošení) zbraní  držiteli zbrojních průkazů. V detailu doporučuji podrobný text německého webu knife-blog.com.

Posuzování spolehlivosti a věrnosti ústavně

V české zbraňové legislativě si spolehlivost spojujeme s posouzením ve vztahu k přestupkům či užíváním alkoholu a návykových látek. V Německu je oproti tomu prováděno velmi široké zkoumání, které může zahrnovat také například otázku politických názorů žadatele či okruhů osob, se kterými se stýká.

Nově budou úřady povinně provádět zhodnocení spolehlivosti a věrnosti ústavě při pořízení každé zbraně, při prodloužení loveckého povolení, či nejpozději co tři roky. Což znamená, že místo cílených provádění zhodnocení spolehlivosti u osob, které z nějakého důvodu přivodily zájem úřadů, bude policie muset každý rok provést přibližně 450.000 takových prověrek (velkou část z toho v březnu, kdy jsou prodlužovány lovecké lístky).

Vyvstává tedy logická otázka, zda-li úřady vůbec dokáží takový objem prověrek pravidelně provést. Nejde přitom o banální problém – už v současnosti, kdy úřady toto provádějí cíleně, je známo, že zbrojní průkazy a legální zbraně drží několik osob, které jsou současně vedeny na teroristickém watchlistu islámistických extrémistů.

V tomto směru zákon úředníkům poskytuje určité ulehčení práce: obsahuje totiž ustanovení, podle nejž zbrojní průkaz nemohou mít osoby, které byly v posledních pěti letech vedeny na seznamu “protiústavních” organizací. Podobné seznamy – ať už veřejné nebo utajené – v Německu vytváří celá řada spolkových i státních orgánů. V zemi, kde podobné seznamy ve třicátých letech vedly k odzbrojení především sociálních demokratů a židů novela v mnohých navozuje nepříjemné asociace. Již nyní se na seznamech nachází například protimigrantská frakce AFD Der Flügel, různé protimigrační spolky PEGIDA, Identitární hnutí či mládežnické uskupení strany Levice Linksjugend.

K tomu, aby se Němec dostal na seznamy, přitom stačí velmi málo – není potřeba vyplňovat formální přihlášku členství do “podezřelé” organizace. O tom se mohla v minulosti přesvědčit řada motorkářů zařazených mezi členy gangů, se kterými nemají nic společného.

Z komparačního hlediska představuje tato legislativa výrazné nebezpečí skrytého odzbrojení. Skrz široké správní uvážení při obnovování zbrojního průkazu došlo k odzbrojení populace například v Brazílii po zavedení zákazů v roce 2003. Úřady prostě u většiny žadatelů shledávaly, že řádný důvod nemají, a zbraně jim konfiskovaly. Konfiskace prováděné touto cestou jsou pro stát mnohem snadnější, protože probíhají postupně a snižují pravděpodobnost masového odporu. Ti, co zbraně ještě mají, zůstávají potichu – buď nevěří “konspiračním teoriím” nebo doufají, že zrovna na ně “to” nepadne, když budou “hodní”.

Omezení zásobníků

Narozdíl od předcházejících bodů je omezení kapacity zásobníků vyžadováno zbraňovou směrnicí. Právě zásobníková omezení patří k nejvíce neuchopitelným částem směrnice a lze očekávat, že německé řešení výkladových nejasností bude v Bruseli představovat významné interpretační vodítko.

Německo zavádí pojem “zásobníků podléhajícících povolení”, které svou kapacitou odpovídají neeurokonformním 10 a 20 nábojům pro dlouhé a krátké samonabíjecí zbraně se středovým zápalem.

 • Zákaz se vztahuje také na samotné pláště zásobníku. Nebude stačit pouze technicky omezit kapacitu starých standardnch zásobníků, jako tomu bývalo při zavedení podobných omezení ve většině zemí světa.
 • Pro zacházení s eurokonformními zásobníky budou platit stejná pravidla, jako pro zacházení se střelivem.
 • Držení standardních zásobníků bude podléhat vydání zvláštního zbrojního oprávnění. To budou moci získat pouze držitelé sportovního zbrojního oprávnění, kteří jsou aktivní v mezinárodních střeleckých soutěžích. Státem uznaný sportovně-střelecký svaz jim nejprve vydá potvrzení, že tyto zásobníky jsou nezbytné pro jejich činnost, a s tímto potvrzením budou moci požádat spolkový kriminální úřad (německá obdoba FBI) o vydání povolení na držení těchto zásobníků.
 • Dosavadní vlastníci budou mít rok na to, aby své standardní zásobníky přihlásili. Přitom budou muset prokázat, že je nabyli před 13.6.2017 (není jasné, jak). V takovém případě přihlášený standardní zásobník nebude považován za zakázaný předmět pro tuto osobu (nebude je moci prodat, vyjma osobě s povolením). Ze zákona není zcela jasné, zda-li si takto dosavadní držitel bude moci ponechat pouze 10 nebo i více standardních zásobníků.
 • Pokud lze zásobník použít současně v dlouhé a krátké zbrani, je považován za zásobník pro krátkou (max 20), ledaže je vložen do dlouhé.

Opakované hodnocení potřeby držet zbraň

Při žádosti o získání zbrojního průkazu a také povolení k nabytí a držení samonabíjecí zbraně Němci musí prokazovat její potřebu. Součástí toho je také prokázání, že již vlastněná zbraň tuto potřebu nedokáže uspokojit (tj. nelze si pořídit dvě stejné pistole, atp.).

Nově budou muset držitelé sportovních zbrojních průkazů prokazovat trvání potřeby k držení konkrétní zbraně, a to po pěti a po deseti letech od získání první krátké/dlouhé samonabíjecí zbraně .

 • Zákon přejímá textaci zbraňové směrnice co do členství v mezinárodním sportovním střeleckém spolku.
 • K získání sportovního zbrojního oprávnění bude jako doposud nutné prokázat sportovně-střelecké aktivity v posledním roce alespoň 1x měsíčně nebo 18x za celé období. Osvědčení může vydat buď lokální střelecký klub nebo státem uznaný sportovně-střelecký svaz (centrálně).
 • Pro udržení sportovního zbrojního oprávnění bude nově nutné prokazovat sportovně-střelecké aktivity alespoň 1x za čtvrtletí nebo 6x za rok během posledních 24 měsíců, a to po 5 a 10 letech od nabytí první zbraně. Osvědčení může vydat pouze státem uznaný sportovně-střelecký svaz (centrálně).
  • Pokud osoba drží dlouhé i krátké zbraně, musí prokázat pro každou z těchto kategorií sportovně-střelecké aktivity v uvedené frekvenci samostatně.

Bonus – žádný full-auto airsoft

Úplně největší překvapení novela přinesla v oblasti airsoftu. K novele předložené 11. prosince byl 12. prosince vložen pozměňovací návrh, který byl následně 13. prosince schválen. Na první pohled šlo o nenápadný odkaz na směrnici č. 2009/48/EHS o hračkách, který však bude mít dalekosáhlé důsledky.

Nově mají být plynové pistole a pušky považovány zbraně, pokud neodpovídají evropské definici hračky. Vedle řady dalších kritérií je za hranici pro “hračky” považována maximální energie 0,08 J (doposud byla v Německu hranice mezi hračkou a zbraní 0,5 J a 0,08 J byla hranice pro hračky dostupné osobám mladším 14 let). Podle výkladů, které se objevily po přijetí novely, to má v důsledku znamenat úplný zákaz držení plně automatických airsoftových zbraní ( >0,08 J). To by pro přibližně 2 – 5 milionů airsofťáků znamenalo, že se s datem účinnosti nového zákona stanou nelegálně ozbrojenými zločinci, ledaže své repliky urychleně neutralizují na “hračkovou” úroveň energie. Zda-li by postačila úprava na samonabíjecí není jasné, protože německá legislativa samonabíjecí zbraně vzniklé úpravou automatických také zakazuje.

Zdroje: German Rifle Association, WaffG, Drucksache 19/15875


Německo

5 Replies to “Německo: Parlament schválil novelu zákona o zbraních, místo pouhé implementace zavedeny restrikce daleko za požadavky směrnice

 1. Tak mě napadá, nezavádíme si podobně politické přezkumy do připravovaného zákona o branných spolcích?
  Tam je velká část zasvěcena jejich zakazování na základě poměrně vágních politických kritérií.

  Je jasné, že kdyby tam bylo třeba snaha o omezení státní suverenity nebo přijímání peněz ze zahraničí na politickou činnost, musely by se zrušit leckteré neziskovky i mainstreamové politické strany.

 2. Dobrý den, máte v překladu jednu nepravdu. Píšete:

  V bezzbraňových zónách platí úplný zákaz nošení nožů či předmětů použitelných jako zbraň. Za zbraň nebudou považovány nástroje s nejvýše 4cm dlouhou čepelí (mimo bezzbraňové zóny je nadále zakázáno nosit nože s pevnou čepelí s délkou nejvýše 12 cm nebo zavírací, které lze otevřít jednoručně).

  To v závorce NENÍ pravda, je to špatný překlad. Je zapovězeno nosit nože s čepelí delší než 12 cm.

   1. Rádo se stalo..
    Nechci být hnidopych, ale v následujícím odstavci je ještě jedna překladová nepřesnost. Píšete:

    Dálší výjimku zákon nově stanovuje např. pro přemístění (nikoliv nošení) zbraní držiteli zbrojních průkazů.

    Ono to ale ve skutečnosti je tak, že před touto změnou neexistovala vyjímka pro držitele WBK či KWS. S novým zákonem přichází tato novinka, která umožňuje držitelům WBK či KWS nosit (!!!) nože s jednostrannou čepelí do 12cm.. i v nově stanovených beznožových zónách. V německém textu:”… ein Inhaber eines Waffenscheins, einer Waffenbesitzkarte oder eines kleinen Waffenscheins ohne weitere Begründung ein berechtigtes Interesse zum Führen eines §42a WaffG konformen Messer in einer Waffenverbotszone besitzt…”

    Tato změna má jistou vnitřní logiku – držitelé uvedených oprávnění jsou ověřené a evidované osoby a proto by nedávalo moc smysl jim na jednu stranu povolit vlastnit zbraně a na druhou stranu jim zakázat nosit krátké nože v beznožových zónách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *