Domácí

Plynovky, flobertky, derringery a další zbraně bez zbrojního průkazu: Pravidla nakládání s kategorií C-I a D po novele zákona o zbraních

Novela zákona o zbraních s účinností od 30.1.2021 zavedla novou kategorií zbraní C-I a také komplexně upravila pravidla nabývání a nakládání se zbraněmi kategorií C-I a D. Z větší části se jedná o zbraně, které byly doposud v České republice volně dostupné, tj. jejichž držení nevyžadovalo zbrojní průkaz. Lze předpokládat, že tyto zbraně drží vyšší statisíce, potenciálně až miliony obyvatel.


Tento článek představuje pouze obecné shrnutí. Pro přesný popis práv a povinností spjatých s nakládáním se zbraněmi kategorie C-I a D se seznamte se zněním příslušných ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.


Zbraně kategorie C-I

Typy zbraní spadajících do kategorie C-I

Zákon do kategorie C-I řadí následující typy zbraní:

 • a) zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie – tj. změna se nevztahuje na dříve znehodnocené zbraně podle “starých” norem (platí pouze vnitrostátně, přeshraniční pohyb/převod nelze doporučit bez důkladného seznámení se s místní právní úpravou),
 • b) expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem – tzv. “plynovky” (neplést s plynovými zbraněmi, což jsou vzduchovky),
 • c) jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo – černopraché předovky, např. perkusní obranné derringery a karabiny, pokud se nejedná o zbraně historické konstrukce,
 • d) palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě – tedy flobertky
 • e) plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně – například lovecké vzduchovky (vzhledem k legislativní chybě zatím platí i původní limit 16J, ve sněmovně je již předložen “opravný” návrh poslance Jiřího Maška),
 • f) palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J – např. zbraně na střelivo simmunition,
 • g) signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm,
 • h) elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser)

Podmínky nakládání se zbraněmi kategorie C-I

Zavedení nové kategorie zbraní C-I u většiny typů zbraní představuje zpřísnění podmínek nakládání. V některých případech naopak došlo k uvolnění, například co se týče taserů, které dříve byly de facto zcela zakázány.

Se zbraněmi kategorie C-I může nakládat fyzická osoba, která:

 • je starší 18 let,
 • je plně svéprávná, a
 • má místo pobytu na území České republiky.

Na rámec toho policie může provést zajištění zbraně kategorie C-I, pokud byl její držitel uznán vinným za závažný trestný čin uvedený v zákoně, nebo pokud by u něj nastala změna zdravotního stavu, pro kterou by další nakládání s touto zbraní představovalo ohrožení života nebo zdraví (zejm. v duševní oblasti).

Povinnost registrace převodu vlastnictví zbraně (ohlášení)

Dosavadní vlastníci nemají povinnost zbraně kategorie C-I registrovat, ledaže by je prodávali. Výjimku představují zbraně dosavadní kategorie D, které byly na trh uvedeny před 30. lednem 2021 a ověřeny podle zákona č. 156/2000 Sb (to poznáte podle vyražené značky “CIP PN”), ty registraci nebudou podléhat ani v budoucnu.

Podléhá-li zbraň ohlašovací povinnosti, pak v případě převodu vlastnictví mají jak prodávající, tak i kupující povinnost každou převáděnou zbraň do deseti dní ohlásit policii (obchodníci se zbraněmi toto činí přímo elektronicky v Centrálním registru zbraní). Nesplnění ohlašovací povinnosti (či pozdní splnění) je přestupkem, za který může být uložena pokuta až 30.000,- Kč.

Ohlášení se provádí u místně příslušného oddělení pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál na zvláštním formuláři a lze ho provést:

 • Osobně, lze doporučit přinést současně kopii a u té si nechat podatelnou orazit předání ohlášení.
 • Poštou, přičemž dopis musí být policii doručen nejpozději 10. dnem, nestačí odeslání. Lze doporučit zasílat doporučeně s dodejkou pro případ ztráty ohlášení.
 • Datovou schránkou.
 • Emailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Prodávající a kupující se samozřejmě mohou dohodnout, že ohlášení podá k poštovní přepravě  či odnese za oba pouze jeden z nich. Přitom je ale potřeba brát v úvahu:

 • Formulář musí vyplnit, resp. podepsat každý sám za sebe.
 • Pokud by nedošlo ke splnění ohlašovací povinnosti, pokuta bude ukládána tomu, kdo ji měl splnit podle zákona, bez ohledu na dohodu mezi prodávajícím a kupujícím.
 • V závislosti na bydlišti může být místně příslušné jiné oddělení policie pro prodávajícího a jiné pro kupujícího.

Nošení a střelba ze zbraní kategorie C-I

Stejně jako jiné zbraně také u kategorie C-I platí povinnost je na místě veřejně přístupném nosit zpravidla skrytě.

Viditelné nošení je možné při účasti na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce.

Střelbu z většiny zbraní kategorie C-I lze realizovat na místě, kde tím nebude ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Výjimku představují zbraně určené pro dělené střelivo, např. černopraché předovky, z nichž je možné střílet pouze na střelnici. Samozřejmě v případě užití v nutné obraně či krajní nouzi tato omezení neplatí.

Přenechání a převod vlastnictví zbraně kategorie C-I

Přenechat zbraň kategorie C-I je povoleno pouze na osobu, která je starší 18 let a plně svéprávná. V případě převodu musí mít nabyvatel také místo pobytu v ČR.

Zahraničí, dovoz a vývoz zbraně kategorie C-I

Dovoz a vývoz zbraně kategorie C-I lze realizovat za v zásadě obdobných podmínek jako u zbraní na zbrojní průkaz. V případě individuálních (nepodnikatelských) dovozů a vývozů to znamená povinnost získat od policie tzv. průvodní list pro vývoz či dovoz.

Převod vlastnictví na osobu bez pobytu na území ČR se přitom považuje za vývoz.

Tomáš Gawron, advokát

Zbraně kategorie D

Typy zbraní spadajících do kategorie D

Zákon do kategorie D řadí následující typy zbraní:

 • a) historické zbraně, kterými se rozumí
  • střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890,
  • jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nebo
  • jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880.
 • b) paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
 • c) plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (vzhledem k legislativní chybě zatím platí i původní limit 16J, ve sněmovně je již předložen “opravný” návrh poslance Jiřího Maška),
 • d) expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 • e) znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 • f) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 • g) neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,
 • h) neaktivní střelivo a munice a
 • i) zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I – jde o prázdnou množinu, která s ohledem na nový § 2 odst. 1 zákona o zbraních reálně postrádá normativní význam, neboť zákon nově vyžaduje, aby střelné zbraně, na které se vztahuje, byly v jednotlivých kategoriích explicitně vymezeny.

Podmínky nakládání se zbraněmi kategorie D

Jedinou podmínkou pro nabytí a držení zbraní kategorie D je věk 18 let a způsobilost k právním úkonům.

Na rozdíl od kategorie C-I se s těmito zbraněmi nepojí povinnost registrace převodu u policie.

Nošení a střelba

Pravidla nošení jsou stejná jako u kategorie C-I. Zbraně kategorie D lze tedy nosit zásadně skrytě, výjimečně za splnění výše uvedených podmínek také viditelně.

Z paintballových a plynových (vzduchovky, airsoft) zbraní a expanzních přístrojů lze střílet v místech, kde by střelbou nemohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku nebo v rámci míst, která jsou k tomu přímo určena.

Z historických zbraní lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.

Přenechání a převod vlastnictví zbraně kategorie D

Vlastnictví ke zbrani kategorie D lze převést na svéprávnou osobu starší 18 let. Plynovou (vzduchovku, airsoft, apod.) nebo paintballovou zbraň lze se souhlasem zákonného zástupce přenechat také osobě starší 15 let.

Zahraniční dovoz  a vývoz zbraně kategorie D

U většiny zbraní kategorie D zákon neupravuje zvláštní pravidla dovozu a vývozu. Výjimku představují palné zbraně, tj. zpravidla historické. U těch se pro dovoz a vývoz (včetně v rámci EU, kdy zákon hovoří o “přepravě”) uplatní stejná pravidla jako na zbraně kategorie C-I.


Zbraně v České republice

Současnost

Historie

Budoucí legislativa

Praktické

Rozhovory

32 Replies to “Plynovky, flobertky, derringery a další zbraně bez zbrojního průkazu: Pravidla nakládání s kategorií C-I a D po novele zákona o zbraních

 1. Jak je to nově s mechanickými zbraněmi? V článku je uvedeno, že par. 7 i) je prázdná množina ale vzhledem k tomu, že v příloze jsou uvedené, tak by tam možná patřit měly. Na druhou stranu vynechání údaje o napínací síle teď staví na roveň luk že špejlí a kuší, která prostřelí trám.

  1. Podle toho co jsem již četl a dle toho jak jsem to pochopil já tak zákon řeší střelné zbraně.
   Mechanická zbraň je dle definice v Příloze č. 1 střelnou zbraní.
   Mechanické zbraně nejsou uvedeny v žádné kategorii, takže podle mě je to přesně ten §7 písm. i). Tedy bez rozdílu výkonu jsou všechny v kat. D tedy od 18 let.
   Ještě by mě ale zajímalo co dál by sem mohlo patřit.

  2. Znění zákona po poslední novele je co se týče mechanických zbraní zjevně chybné, protože vede k definici kruhem. § 2 odst 1. vyžaduje, aby zbraň byla definována v kategoriích zbraní. § 7 písm. i) stanoví jako D zbraně neuvedené v ostatních kategoriích zbraní. Tato ustanovení se vzájemně vylučují bez ohledu na to, co je uvedeno v příloze.

   Proto je potřeba zákon vykládat podle historie změn a úmyslu zákonodárce. Tj.:

   1) Zákonodárce cíleně zavedl novou definici zbraní v § 2 odst. 1.
   2) Zákonodárce cíleně vypustil mechanické zbraně nad 150 J z kategorie D.
   3) Zákonodárce toto učinil v rámci implementace evropské směrnice, která ve vztahu k mechanickým zbraním žádnou regulaci nevyžaduje.
   4) Zákonodárce ponechal mechanické zbraně v definicích v příloze, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by toto provedl cíleně.

   Cílem zákonodárce tedy bylo zjevně vypustit mechanické zbraně z kategorie D, a to v souladu s evropskou úpravou. S ohledem na to, že slovní ani logický výklad nedává jednoznačnou odpověď, je na místě použít tento historický a teleologický výklad.

   MV v uvedeném smyslu připravuje vydání stanoviska; je možné, že dojde také k opravě přímo v zákoně.

   1. Nebylo by lepší tedy celý §7 písm. i) zrušit a mít to vypsané taxativně? Aby člověk nebyl v nejistotě co tam teda tak asi může patřit a co ne?

     1. Ano ano, to jsem se jen ptal spíš jestli máte stejný názor 😉

 2. Dobrý den,

  lámu si s tím hlavu a nejsem si úplně jistý, tak se radši zeptám zde.

  Do jaké kategorie aktuálně bude patřit klasická startovací pistole? Bude to stále D nebo je to signální zbraň do 16 mm a bude to C-I? Nebo něco jiného? Asi jsem zmátl sám sebe 🙂

  Moc díky

  1. Záleží na době pořízení. Staré zůstanou v D a nové budou C-I. Podle ho ustanovení: Na zbraň podle § 6a, která byla podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považována za zbraň kategorie D a která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platně ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní a střeliva, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, se nadále pohlíží jako na zbraň kategorie D, pokud byla na trh uvedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   1. Zdravím, díky za odpověď. Ano ano to přechodné jsem četl. V podstatě co nemá ověřovací značku je D a co už mít bude tak bude C-I. Takže se dále budou doprodávat ty D (předpokládám za vyšší peníze) a samozřejmě v budoucnu mezi lidmi ještě za víc.
    Ale mě šlo prioritně o to zda startovací pistole patří pod signální zbraň do 16 mm a bude tak na registraci pod C-I.
    Takže např. tato startovací pistole co bude nově vyrobená pod C-I?
    http://www.colosus.cz/startovaci-pistole-iwg-record-gp-1s-cal-6mm-x110925

    Nebo třeba i tato?
    http://www.kanony.cz/akusticka-pistole-glock-17-9mm-bruni.html

    Vím, že se hojně využívají na různých závodech atd. takže proto mě to zajímá.

    Díky za info

 3. Při psaní odpovědi na Vaši otázku ohledně mechanických zbraní jsem si procházel ještě jednou ty pojmy a zaujalo mě toto:

  5. Expanzní zbraň – palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou. Expanzní zbraní je zejména

  a) poplašná zbraň a signalizační zbraň, kterými je prostředek s nábojovou komorou, který nelze upravit tak, aby z něj mohl být vystřelen kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou, a

  b) akustická zbraň a salutní zbraň, kterými je expanzní zbraň upravená z jiné palné zbraně ke střelbě pouze s využitím nábojek nebo cvičných nábojů a určená pro použití například při divadelních představeních, fotografování, při filmových a televizních záznamech, rekonstrukcích historických událostí, přehlídkách, sportovních akcích a výcviku.

  21. Signální zbraň – jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

  Takže jako signální zbraň bych bral zbraň, která vystřeluje nějaký “projektil”, který pak je vlastně tím signálem (např. barevná světlice apod.). Např. staré signální pistole vz. 44 ráže 26,5 mm. V tomto případě to už ale bude kat. C, jelikož je to nad 16 mm. Takové zbraně do 16 mm jsem ale nenašel na internetu během pětiminutového hledání.

  Tu startovací pistoli bych dal pod tu expanzní zbraň a pod písm. a) poplašná zbraň a signalizační zbraň.

  Pokud si najdu v jaké kategorii jsou tyto zbraně tak by to mělo být § 6a Zbraně kategorie C-I a pod písm.
  b) expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem, ……. (tedy nejsou vyrobeny ze zbraní jiných kategorií, ale jsou nově vyrobeny dle předpisů)

  Uvažuji správně? Díky

 4. Zajímalo by mě jak to bude s povinností ohlášení při prodeji přes internet. Kdy běží těch 10 dnů od objednávky nebo od převzetí od dopravce? Jak bude prodejce ověřovat totožnost? Předání se uskutečňuje na základě kódu takže si iniciály můžu klidně vymyslet Pak tu máme 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. To se budou podávat 2x ohlášení koupil a zase vrátil?

  1. Ptáte se na teorii nebo praxi?

   Teorie je nejasná.

   V praxi se na to podle mého názoru jak prodejce, tak i kuppující vykašlou. A dobře udělají. Reálné risiko, že je při tom někdo chytí, je naprosto mizivé; a registrovat tyto zbraně je donebevolající pitomost.

   (Ono to platí pro *naprosto všechny* zbraně, vizte znovu prosím http://ocs.cz/Guns/halbrook/registrace.html )

   1. Já bych si tak jistý teda nebyl. Při prvním prodeji v obchodě to ta firma určitě nahlásí, jelikož proč by si měla dělat nějaké problémy. Záznam v CRZ udělá a pak je na tom člověkovi jestli ji přihlásí nebo ne. Ale dál je to již holá fikce. Jelikož pokud vím za to nehrozí žádný postih tak v tom bude pěkný bordel asi.

   1. To bude speciální kurýrní služba nebo možnost zakoupit jedině v kamenných obchodech? Neboli černoprachovou zbraň dle historické konstrukce přes internet, ale moderní černoprachovou u obchodníka?

    1. Tipuju, že si to nikdo nebude komplikovat a bude to prostě jen v kamenném obchodě. Ale možná ta spešl kurýrní služba vznikne 😀 ale pochybuju, že by to bylo rentabilní. Jen můj názor 😉

 5. Rád bych věděl jak to bude s flobertkami.Jestli si bude moci zakoupit flobertku s plným výkonem osoba od 18 let na ohlášení policii a bude zařazena do kat.C-1, nebo jen tu s omezeným výkonem 7,5 j. Flobertky s plným výkonem budou nadále jenom na zbroj.průkaz ? V novele zákona to bylo navrhováno jinak, bez omezení výkonu na ohlášení s omezením na 7,5 j bez ohlášení.Ještě mě zajímá jestli se plánují nové skupiny zbroj.průkazu podle návrhu v novele a od kdy to bude platít.

  1. Já Vám odpovím. Pokud byla flobertka vyrobena před platností novely (a má tedy CIP 2020 a méně) pak je to kategorie D a v té kategorii zůstává. Jednak to je přímo uvedeno v článku, druhak je to oficiální stanovisko PČR. Takto mi odpověděl mluvčí policie:

   Dobrý den,

   zbraně kategorie D, které byly uvedeny na trh před nabytím účinnosti novely zákona o zbraních (tj. do 29.1.2021) zůstávají ve stejné kategorii. Pro stávající držitele zbraní kategorie D se tedy nic nemění. Před nabytím učinnosti novely budou veškeré informace na našem webu.

   S pozdravem/Kind regards

   kpt. David Schön

   tiskový mluvčí/spokesperson

   Má to logiku v tom, že doteď flobertky byly seškrcené na 7.5J a jsou tedy jednoznačně D, ty vyrobené letos a později budou C1 (a mohou mít výkon neomezený).

 6. Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně maximálního počtu zbraní které je možno držet. V současné době je limit 10 kusů kategorie B a C na 1 trezor, 20ks / 2 trezory (nebo 1 certif. na 20 zbraní), 21 a víc trezorová místnost, s tím že kategorie D se do toho nepočítají (prakticky neomezeně).
  Jak to bude s kategorií C-I? Budou se započítávat do celkového počtu společně se zbraněmi kategorií B a C?
  Příklad: mám 20 zbraní kategorie B a C, trezory. Chci pořídit flobertku bez omezení výkonu kategorie C-I; bude to znamenat nutnost trez. místnosti (případně prodej jiné zbraně a dodržení max množství 20 kusů, nebo ne, a změna je pouze v tom že Policie ČR ‘zaeviduje’ onu zbraň při ohlášení?
  Předem díky za informace.

  1. Zabezpečení zbraní kategorie C-I je obdobné jako u kategorie D, není tedy zákonná povinnost je zabezpečovat jako zbraně podléhající držení zbrojního průkazu.

   Tím není dotčena obecná prevenční povinnost podle občanského zákoníku a trestního zákoníku, např. co se týče předcházení zranění dětí atp.

 7. Přechodná ustanovení:

  “2. Na zbraň podle § 6a, která byla podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považována za zbraň kategorie D a která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platně ověřena podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování zbraní a střeliva, podléhala-li taková zbraň v době svého uvedení na trh ověřování, se nadále pohlíží jako na zbraň kategorie D, pokud byla na trh uvedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.”

  Jak je definováno ono “uvedení na trh”? Osobně to chápu tak, že je to termín, kdy zbraň bylo možno koupit v obchodě. Čili dle mého názoru založenému na selském rozumu, by tato zbraň byla už pořád kat. D – navždy. Jenže existuje i určité stanovisko MVČR, že tak chápou i každý další prodej dle občanského zákoníku. Čili dle tohoto to znamená, že prodejem použité zbraně přes nějaký inzertní portál z toho najednou udělám zbraň kat. C-1 se všemi důsledky. Je to tak?

  1. Zdravím. Četl jsem již několik článků jak zde tak na Lexu a mělo by to být tak, že co bylo D zůstává D navždy, i při dalším prodeji. Jen nové ověřené zbraně po 30.1.2021 už budou C-I (ty, kterých se to týka samozřejmě).

 8. Dobrý večer prosím poraďte příklad jsem držitelem zbraně kategorie D Beretta 92 9mm (takzvaná plynovka ) co jse mění v tomhle ohledu příklad chci ji prodat nebo si chci koupit novou. A co jse mění ohledně airsoft zbraní ???? Předem děkuji PS prosím srozumitelně v paragrafech aby se p.ase vyznalo

  1. Dobrý den, Vaše pistole byla vyrobena před 1.2.2021 a je to D, a i nadále zůstane D. Nechte si ji a prodejte později, tipuju, že cena za tyto kousky poroste 😉 stejné zbraně vyrobené po uvedeném datu už budou C-I. Záleží na ověřovací značce na zbraní. Ale obecně to platí tak jak jsem napsal.
   Co se týče airsoftu tam se nemění nic, pokud je i známo 😉
   Ať to střílí 😉

 9. Mám dotaz, jsem v důchodu a chtěl bych si přivydělat a vyrábět z plynovek flobertky .Bude to možné i v nové legislativě. Někdo mi říkal že se plynovky na flobertky nebudou moci předělávat. Flobertky prý budou moci být jen novovýroba žádná předělávka.A ještě mám jeden dotaz na podnikání v puškařství mám mít zbroj.průkaz skupinu D na povolání, já mám E.na nošení.Po novele se mají podle návrhu obě skupiny slučovat
  dohromady, bude mi to platit na to podnikání nebo si budu muset udělat znovu zbroj.skupinu.S puškařem mám již domluvený dozor na podnikání. Děkuji za odpovědi.

  1. Zdravím Vás ohledně úprav zbraní by mělo platit tohle. Je to přímo ze stránek MV.

   V případě úpravy zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I na
   – zbraň určenou pro střelivo typu Flobert,
   – expanzní zbraň nebo expanzní přístroj,
   – plynovou zbraň,
   – perkusní zbraň nebo jinou „předovku“
   zůstává upravená zbraň (nebo i jen jednotlivá hlavní část zbraně) ve své původní kategorii.
   Výjimkou z tohoto pravidla jsou zbraně upravené ze zbraní kategorie A na expanzní zbraně; takto upravené zbraně se považují za zbraně kategorie A-I.
   Uvedené pravidlo platí pro upravené zbraně uvedené na trh po datu nabytí účinnosti novely zákona.

   Takže dle mě upravit můžete, ale prostě zůstane v kategorii původní zbraně.

   Pokud ovšem těma plynovkama myslíte plynové zbraně jako vzduchovky a spol tak to sem nenašel nějaké info ohledně úprav zbraní kat. D. Nejlepší bude se zeptat přímo na MV či Odboru zbraní na PČR či někoho kdo to dělá, co lze dělat a co je k tomu potřeba. Protože jsem i našel, že k úpravě zbraní by měla být potřeba ZL skupiny A nebo B.

   Co se týče toho ohledně skupin ZP. Skupina E není na nošení, ale správně na ochranu života, zdraví nebo majetku (ať nejsou čtenáři zmateni). Ale skupiny se každopádně nemění, to jste si spletl s návrhem nového zákona, který leží zatím u ledu. Skupiny jsou stále A až E. Ale v tom návrhu nového zákona je to navrženo pak tak, že kdo má D nebo E tak automaticky dostane tu druhou, kterou nemá.

   Mějte se

   1. Děkuji za odpověď.Těmi předělávkami na flobertky jsem myslel předělání z klasických plynovek jak střílí pepř.náboji nebo s nástavci pyrotechniku. Teď se tím zabývá třeba firma Řehák nebo Zoraki. Takže když budou plynovky i flobertky v jedné skupině a to C1 , tak by to snad neměl být problém předělávat i budoucnu. To s těmi skupinami ve zbroj průkazů jsem napsal hovorově na nošení ,ak jak se to mezi majiteli zbrojáků říká. Zapomněl jsem na ty co zbroj.průkaz nemají. Jestli mi to bude platit na podnikání až se ty dvě skupinky sloučí to mi asi řeknou jenom na policii. Takže počkám až na novelu ve zbroj.průkazech. Myslel jsem že tu třeba o tom bude někdo vědět víc.

    1. Zdravím. Pokud budete předělávat expanzní zbraň alias plynovku, která bude v C-I tak i flobertka z ní vyrobená bude C-I. Pokud byste předělával plynovku, která byla předtim ostrou zbraní např. v kat. B tak už i výsledná flobertka bude v B. Takže nejdostupnější je předělávat nově vyrobené plynovky, aby byly jen v C-I.

     Co se týká ZP tak jasně nošení jsem pochopil, ale pro neznalé. Na nový zákon si počkáte. Nikdo neví, kdy se zase začne projednávat, takže bych na to asi nečekal. Ale to už je na Vás. Ať se daří.

  2. Ještě jsem se díval na to podnikání a jediné co jsem našel je, že úprava zbraní (krom jiného) je koncesovaná živnost dle Přílohy č. 3 živnostenského zákona (www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#_) k jejíž získání musíte být svéprávný, starší 18 let a splňovat odbornou způsobilost (případně toto může zastřešit odpovědná osoba – jak jste i napsal, že vám za to bude ručit puškař). Ale nic o povinnosti mít ZP jsem nenašel takže by mě zajímalo, kde jste tuto povinnost zjistil 😉 Leda, že by to chtěl ten pan puškař 🙂 mějte se

 10. Dobrý den,měl bych zájem o předělanou plynovku na flobertku.Jaky má výkon?Díky moc za odpověď.
  Hucek F.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *