Domácí

Zbraňová amnestie 2021 se liší od předchozích, možnosti ponechání si zbraně jsou širší

Novela zákona o zbraních, která vešla v účinnost 30.1.2021, s sebou přinesla také změny, díky nimž se letošní zbraňová amnestie zásadně liší od předchozích. Možnost ponechání si zbraní dobrovolně předaných policii v rámci amnestie se výrazně rozšířila.

Odlišnost českých amnestií od zahraničních

Zbraňové amnestie jsou v zahraničí typicky cíleny na odevzdání zbraní státu k jejich zničení. Vedle zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování některé země přistupují k vyplácení odměny za odevzdané zbraně, ať už paušální, tabulkové či odhadní. Zbraně v zahraničí zpravidla ani neprocházejí následným testováním zaměřeným na jejich možné spojení s běžícími kriminálními vyšetřováními. Například na Novém Zélandu je ničili přímo v místnostech, kde byly odevzdávány.

Český stát se naopak snaží neoprávněné držitele motivovat možností následné legalizace odevzdaných zbraní, ať už pro sebe nebo k jejich prodeji držiteli zbrojní licence. Tedy po té, co policie dojde k závěru, že odevzdaná zbraň není spojena s trestným činem, je držitel oprávněn:

 • požádat o vydání příslušného dokladu nebo povolení opravňujících k nabytí vlastnictví, držení a případně nošení takové zbraně nebo střeliva (splňuje-li podmínky pro vydání zbrojního průkazu), nebo
 • přenechat zbraň do vlastnictví státu, nebo
 • požádat o povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu, nebo
 • požádat o předání zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, nebo
 • požádat příslušný útvar policie o jejich předání k úřednímu zničení.

Vedle samotného zániku trestnosti je český občan motivován především možností si zbraň ponechat nebo ji zpeněžit. Dřívější právní úprava ale byla poměrně, přísná co se týče kategorizace a technického stavu zbraní. S ohledem na to, že velkou část neregistrovaných zbraní představují buďto původně vojenské zbraně, či zbraně poskládané tu z hlavních částí (např. starších německých znehodnocenek), tu z částí “garážové výroby”, bylo ponechání si či zpeněžení často značně komplikované. To se nyní změnilo.

Změna v kategorizaci zbraní

Do 29.1.2021 zákon do kategorie A mimo jiné řadil zbraně

vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu.

Nově toto ustanovení do kategorie A řadí zbraně

zvláště účinné.

Pokud tedy dnes někdo v rámci amnestie policii dobrovolně předá pistoli, revolver či pušku z první světové války, nejde o zbraň kategorie A jen proto, že nebyla ověřena pro civilní použití. Naopak, zůstává zbraní příslušné kategorie podle “standardních” znaků. Ať už tedy držitel v rámci amnestie cílí na legalizaci pro vlastní užití, nebo prodej skrz držitele zbrojní licence, zachování kategorie B či C mu výrazně usnadňuje situaci.

Naopak samočinné zbraně či zbraně vypadající jako jiný předmět, např. střílející hole, zůstávají v kategorii A. S ohledem na cíle amnestijního ustanovení lze tuto absenci motivace držitele neregistrované zbraně považovat za chybu a nezbývá než doufat, že případná budoucí amnestie by umožnila i legalizaci zbraně kategorie A skrz nárokovost vydání “amnestijní” výjimky.

Změna způsobu nakládání se zbraněmi v pochybném technickém stavu

Dřívější právní úprava co do pochybností o technickém stavu zbraně při registraci stanovila povinnost provést kontrolu Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva:

Příslušný útvar policie vyzve vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu, anebo pokud při její registraci nebo při jejím předložení policii vzniklo důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci. Příslušný útvar policie současně s výzvou řízení o registraci přeruší. Vlastník zbraně je povinen předložit zbraň ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Na základě údajů uvedených v protokole, který byl vystaven po kontrole nebo ověření zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, příslušný útvar policie vydá nový průkaz zbraně a současně odebere dosavadní průkaz zbraně.

Nově ale zákon dává držiteli možnost si zbraň ponechat, aniž by ji předkládal ČÚZZS, za předpokladu, že z ní nebude střílet:

Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní.

Řada amnestijních zbraní může mít významnou sbírkovou hodnotu bez ohledu na střelbyschopnost, případně může v důsledku procesu zkoušení být jejich hodnota snížena. Zatímco dříve držitele v rámci amnestie riskovali, že jejich zbraň zkušebnou neprojde, a bude potřeba ji upravit či jinak znehodnotit, nově mají možnost zbraň držet i bez zkušebny.

Zbraně a hlavní části garážové výroby

Výše uvedené dopadá také na zbraně a hlavní části zbraní garážové výroby, ať už se jedná o celou “hobbymarketovou zbraň”, nebo pouze hlavní část zbraně.

Jan Bartošek za Ministerstvo vnitra k tomu pro zbrojnice.com uvedl:

 • Každou takovou zbraň lze zaregistrovat, pokud ale není označena platnou zkušební značkou, OSZBM zakáže její použití ke střelbě (z důvodu pochybnosti o technickém stavu zbraně; zákaz se formou poznámky zapisuje do CRZ); tento zákaz lze zrušit pouze novým ověřením zbraně u ČÚZZS a k tomu je v současnosti nutné, aby taková zbraň byla označena identifikátory na všech hlavních částech,
 • případné doznačení může zajistit např. držitel zbrojní licence, označení bude muset splňovat technické požadavky podle nové přílohy vyhlášky č. 335/2004 Sb.; z hlediska obsahu označení bude asi nejlepší se dohodnout s OSZBM a ČÚZZS,
 • specifickým případem jsou zbraně, které v minulosti byly ověřovací značkou označeny, ale její relevance je s ohledem na pozdější úpravy zbraně nebo její celkový stav nejistá – může jít o zbraně, které byly znehodnocené a opět reaktivované, upravené na expanzní a posléze zpět na ostré atd. V těchto případech bude na OSZBM (na základě vyjádření od OKTE), aby opět případně zakázal použití zbraně ke střelbě; následně lze opět postupovat podle první odrážky a nové nebo dříve identifikačními údaji neoznačené části nechat doznačit a následně předložit ČÚZZS k ověření; v případě těchto zbraní bude však samozřejmě možnost ověření častěji problematická i s ohledem na samotný technický stav dané zbraně),
 • stejné platí i u tlumičů hluku výstřelu s tou výhradou, že tlumiče určené výhradně pro malorážky nepodléhají ověření (nicméně i takové tlumiče jsou stále zbraněmi kategorie C, jejich nelegální držení je trestné a lze tedy jen doporučit zbraňové amnestie využít).

Závěr

Britské přísloví říká, že jen zbraň, o které stát neví, je opravdu vaše. Pro ty, co ale uvažují o využití zbraňové amnestie, je dobré vědět, že ta letošní dává mnohem širší reálné možnosti ponechání si zbraně držitelem zbrojního průkazu, či jejího zpeněžení prostřednictvím držitele zbrojní licence, než tomu bylo dříve.

Držitelé neregistrovaných zbraní, kteří nad rámec samotné amnestie chtějí naprosto zachovat vlastní anonymitu, mohou k odevzdání zbraní využít také služeb advokáta.

Kdo se rozhodne zbraně policii v rámci amnestie předat sám by měl navzdory zániku trestnosti trvat na odmítnutí sdělování jakýchkoliv informací policii v rámci standardního zákazu sebeobviňování (§ 100 odst. 2 trestního řádu). Policie se v případě zbraní a střeliva ani zpravidla na nic ptát nemá. Naopak v případě munice (výbušnin) se policie ptá s cílem identifikovat potenciálně obecně nebezpečné místo, kde by se mohly nacházet další kusy.

Amnestijní období končí 31. července 2021.


Zbraně v České republice

Současnost

Historie

Budoucí legislativa

Praktické

Rozhovory

2 Replies to “Zbraňová amnestie 2021 se liší od předchozích, možnosti ponechání si zbraně jsou širší

 1. Takže pokud to správně chápu, tak nyní lze legalizovat i zbraň (tlumič) vyrobenou doma v dílně, což je jinak zakázané (výroba doma bez licence), ano?
  A buď mi řeknou, že z ní nemohu střílet a pokud bych chtěl tak musím nějaké firmě zbraň dát k označeni hlavních částí zbraně a nechat projít zkušebnou ano?
  Já jen jestli jsem to správně pochopil. Díky

  1. Ano.

   Teoreticky by nicméně i podle současné právní úpravy mělo být možné v garáži vyrobit zbraň pro sebe, za předpokladu splnění všech zákonných požadavků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *